مبحث دوم مقررات ملی ساختمان؛ نظامات اداری

0

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری ، در مجموع در جهت منظم کردن امور مهندسی و خدمات مورد انتظار تدوین شده است و هدف اصلی از تنظیم  آن رفع ابهامات و مشکلاتی است که در اجرای قانون وجود داشت. در این مبحث ابتدا به آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخته شده است و سپس مجموعه شیوه نامه‌های آئین نامه اجرایی مصوب سازمان نظام مهندسی بررسی شده است. در مبحث دوم برای هر یک از عوامل موثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه‌های اجرایی و عهده دار کنترل، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف روشنی تعیین شده است.

دامنه کاربرد مبحث ۲

انجام خدمات طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی، دفاتر مهندسی و اشخاص حقوقی، همچنین کنترل و نظارت عالیه بر انجام خدمات و نحوه ارجاع کار و حق الزحمه اشخاص مذکور، گزارش انجام خدمات مرحله‌ای ساختمان و صدور هر گونه مجوز و کنترل حسن خدمات در امور طراحی، اجرا و نظارت ساختمان توسط  نظامات اداری ، سازمان، سازمان استان، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و سایر مراجع مسئول با احراز شرایط مندرج در ماده ۴ قانون و در چارچوب آئین نامه‌های اجرایی قانون، در سطح کشور بر اساس مفاد این مبحث انجام می‌گیرد.

 

فهرست مطالب شامل :

ماده ۱- تعاریف

ماده ۲- اهداف

ماده ۳- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحی ساختمان

ماده ۴- طراحی ساختمان

ماده ۵- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده ۶- طراحان حقوقی ساختمان

فصل سوم: اجرای ساختمان

ماده ۷- اجرای ساختمان

ماده ۸- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده ۹- مجریان حقوقی ساختمان
ماده ۱۰- مجریان انبوه سازکاربرگ های شماره ۱و۲و۳ انبوه ساز
ماده ۱۱- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه‌های فنی و معماران تجربی
ماده ۱۲- طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

فصل چهارم: نظارت ساختمان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان؛ نظامات اداری

ماده ۱۳- نظارت ساختمان

ماده ۱۴- ناظران حقیقی ساختمان

ماده ۱۵- ناظران حقوقی ساختمان

ماده ۱۶- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش کارمعرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری، نحوه دریافت و نظارت، حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان

فصل پنجم: فهرست ‌های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی

ماده۱۷- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده هفده آیین‌نامه اجرایی

ماده۱۸- نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن

فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ماده ۱۹- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان

فصل هفتم: شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل هشتم: پیوست مربوط به شیوه‌نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان قراردادهای همسان مجریان ساختمان

آخرین ویرایش سال ۹۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.