مرور رده

بی واسطه

اجرای شناسنامه فنی ملکی از اواخر ماه جاری در تهران

رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران و بازرس اصلی انجمن انبوه سازان گفت: قرار بود صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان های گروه ج و د که بیشترین ساختمان ها را شامل می شود از…
ادامه مطلب ...