طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد سازه‎ها

روشهای بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها

بهینه‎سازی لرزه‎ای سازه‎ها

مدلسازی و تحلیل‎دینامیکی سازه‎ها

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی زلزله

عیب‎‎یابی لرزه‎ای سازه‎ها

کنترل لرزه‎ای سازه‎ها

تحلیل قابلیت اطمینان لرزه‎ای سازه‎ها

اثر زلزله بر سازه های بنایی

اثر زلزله بر سازه های ویژه : سازه های فضاکار، پلها ، مخازن ، سازه های بلند و…

ارزیابی و مدیریت خطرپذیری لرزه‌ای

اثربخشی آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مقاوم‌سازی و ایمنی سازه‌ها

آسیب‌پذیری و بهسازی شریان‌های حیاتی

بازآفرینی شهری

ارائه تجربیات مدیریتی و اجرایی زلزله های کشور

و سایر محورهای مزتبط