مجلس و ارگان هامجله خبری

ملک پرحاشیه خیابان آفریقا مصوبه باغ گرفت

 به گزارش ساختمان آنلاین:   در جلسه امروز شورای شهر تهران پلاک ثبتی به مساحت یک هزار و ۱۷۵ متر مربع واقع در میدان پونک در منطقه ۲ مورد بررسی قرار گرفت.

محمد سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: یک قطعه زمین با کاربری قدیم مسکونی است که کمیسیون ماده ۷ درباره پلاک ثبتی مادر رأی باغ داده است و در سال ۹۷ نیز باغ اعلام شده است. کمیسیون ماده ۱۲ در سال ۸۴ رأی باغ داده است. حد نصاب درختان ۷۱ اصله درختس‌ات در حالی که وضع موجود آن فاقد درخت است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن است. این پلاک ثبتی با ۱۳ رأی موافق باغ اعلام شد.

پلاک ثبتی بعدی که در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت، زمینی به مساحت یک هزار و ۱۴۴ متر مربع در منطقه ۵ بلوار سیمون بولیوار بود.

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: یک قطعه زمین مزروعی که در گذشته باغچه بوده است و کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۷ رأی باغ صادر کرده است و رأی کمیسیون ماده ۱۲ نیز دایر باغ بوده است. حد نصاب درختان در این ملک ۴۶ اصله درخت است درحالی که وضع موجود فاقد درخت است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن ملک است. این پلاک ثبتی نیز با ۱۵ رأی موافق باغ اعلام شد.

در ادامه جلسه یک پلاک ثبتی با مساحت ۱۳۲۲ متر مربع در منطقه یک واقع در خیابان حکمت مورد بررسی قرار گرفت.

سالاری درباره این پلاک ثبتی گفت: سند مادر این قطعه زمین مزروعی و کاربری قدیم فضای سبز بوده است. کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ اعلام کرد شرایط احراز باغ بودن را دارد. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی با توجه به اینکه بخشی از یک باغ بزرگ بوده مبنی بر باغ بودن است.

این پلاک ثبتی با ۱۵ رأی موافق اعضای شورای شهر باغ اعلام شد.

در ادامه پلاک ثبتی با مساحت ۲۵۲ متر مربع در منطقه ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن این پلاک با ۱۰ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران باغ اعلام شد. پلاک ثبتی دیگری نیز در این منطقه با مساحت ۲۱۳ متر مربع رأی باغ گرفت.

دستور دوازدهم جلسه امروز شورای شهر مربوط به پلاک ثبتی به مساحت چهار هزار و ۶۸۷ متر مربع در منطقه ۱۷ خیابان زمزم بود.

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۵ رأی باغ صادر کرده است و در سال ۶۹ کمیسیون ماده ۱۲ نیز رأی مشجر دایر صادر کرده است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی برر باغ بودن ملک است. اعضای شورای شهر تهران به این پلاک ثبتی رأی باغ دادند.

بررسی پلاک ثبتی بعدی مربوط به قطعه زمینی واقع در منطقه ۳، محله ونک به مساحت ۱۷۲۹ متر مربع بود.

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قدیم این ملک مسکونی بوده است و با ۷۶ اصله درخت سبز و خشک این پلاک ثبتی باغ تشخیص داده شد. کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر نیز رأی بدوی باغ بودن را تأیید کرده اما دیوان عدالت در سال ۸۴ آنرا ابطال و کمیسیون ماده ۷ مجدداً در سال ۹۸ رأی باغ بودن صادر کرده است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن است.

این پلاک ثبتی با ۱۶ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران باغ اعلام شد. دستور چهاردهم مربوط به یک پلاک ثبتی واقع در منطقه ۲۱ به مساحت ۴۹۴ متر مربع بود که با رأی موافق اعضای شورای شهر تهران باغ اعلام شد.

پلاک ثبتی دیگری که در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت قطعه زمینی به مساحت ۵۸۸ متر مربع در منطقه ۵ واقع در سردار جنگل بود.

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قدیم مسکونی بوده است و نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ باغ اعلام شده و کمیسیون ماده ۱۲ باغ مشجر اعلام کرده است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن ملک است.

سید ابراهیم امینی در مخالفت با باغ اعلام شدن این ملک گفت: کاربری قدیم ملک مسکونی بوده است. درختان موجود ۱۸ اصله درخت اصل و خشک است. نمی‌دانم بر چه اساسی مبنی بر باغ بودن است.. قید زمین در سند و نداشتن حداقل درختان ملاک نبود نیاز به تصمیم گیری نبود و نظر کمیسیون ماده ۱۲ ملاک است؟

نوری در موافقت با رأی باغ گفت: در قانون اگر ملکی یکی از این شرایط را داشته باشد باغ است. یک اینکه. سند مادر قبل از تفکیک باغ باشد و دو اینکه سابق بر رأی دایر باغ، باغچه یا مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری باشد. به استناد آئین نامه حفظ و گسترش این ملک باغ است و نیازی به حدنصاب و سند نیست و تنها یکی از این ملاک‌ها کفایت می‌کند. این پلاک ثبتی با ۱۲ رأی موافق باغ اعلام شد.

پلاک ثبتی دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و بررسی آن با نظرات قابل توجهی در شورای شهر همراه بود مربوط به زمینی به مساحت چهار هزار و ۲۷ متر مربع در خیابان آفریقا منطقه ۳ بود.

سالاری در تشریح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قدیم باغ بوده است و نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۸۵ باغ اعلام شد اما دیوان عدالت اداری در سال ۹۲ آن را ابطال کرد که مجدداً در شورای شهر رأی باغ گرفت و دیوان مجدداً این رأی را ابطال و غیرباغ اعلام کرد.

او ادامه داد: حدنصاب درختان موجود باید ۲۴۶ درخت باشد درحالی که بدون درخت است. این زمین دارای یک اسکلت فلزی بدون سقف است که در سال ۵۵ با ۳۰ درصد سطح اشغال در ۱۱ طبقه پروانه گفته است اما اجرای آن سال‌ها متوقف است. بر روی فونداسیون آن در سال ۹۷ تعداد ۲۷ اصله درخت خودروی عرعر تولید شده است.

سالاری با اشاره به نظر کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: درختانی با محیط بن ۵ تا ۴۰ سانت وجود داشته که مجوز انتقال گرفته. با عنایت به اینکه قبل از سال ۵۵ پروانه ساخت اخذ و دارای اسکلت فلزی زنگ زده می‌باشد، به رغم داشتن محیط بن زیاد به دلیل دریافت پروانه و مجوز انتقال درختان غیرباغ است. اما با توجه به تعداد درختان باید صحن شورا در این باره تصمیم گیری کند.

سید حسن رسولی خزانه‌دار شورا هم در جریان رسیدگی به این پرونده باغات گفت: در دوره چهارم شورا، پلاک ثبتی خیابان آفریقا باغ تشخیص داده شده است. بعد پرونده این پلاک ثبتی به دیوان عدالت رفته و گفته‌اند برای تعیین تکلیف آن باید هیأت سه نفره تشکیل دهید.

رسولی تاکید کرد: دیوان نمی‌تواند برای شورا تعیین تکلیف کند. شورای چهارم رأی به باغ داده است و این پلاک قابل طرح مجدد در صحن نیست. حدس می‌زنم گرفتار یک دور تسلسل هستیم. پیشنهادم این است که بررسی این پلاک از دستور خارج شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره پلاک ثبتی که مالک آن، قطعه‌ای مشجر را از زمین شهری خریداری کرده بود، بیان کرد: درختان کاشته شده در این زمین از آثار و برکات سازمان پارک‌ها است. شهرداری در ملک غیر درخت غرس کرده است. این درختانی که توسط شهرداری کشت شده، مجوزی برای باغ شناخته شدن این پلاک نیست و مالک می‌تواند شکایت کند. آنچه در عکس قابل مشاهده است، درختانی است که شهرداری غرس کرده است.

او در تکمیل سخنان خود پس از بحث درباره پلاک یاد شده و تأیید کشت درخت توسط شهرداری در این زمین عنوان کرد: اگر زمین موات داخل شهر باشد از شمول ماده ۱۷ قانون زمین شهری خارج است و زمین شهری نمی‌تواند آن را واگذار کند.

خزانه‌دار شورا پس از شنیدن نظرات نماینده سازمان پارک‌ها و فضای سبز، گفت: اراضی مورد بحث ملی بوده است و همان‌طور که آقای مختاری گفت، ما آگهی در روزنامه درج کردیم و درخت کاشتیم. در بطن فرمایش او ملی بودن اراضی وجود دارد. اراضی ملی جز انفال است و مالکیت آن متلعق به دولت است. قبل از قرار گرفتن در محدوه زمین شهری، مالکیت دولت به عهده جهاد کشاورزی و امور اراضی است.

رسولی گفت: در صورت خروج از حالت ملی بودن و قرار گرفتن داخل محدوده شهری، یک صورت مجلس نقل و انتقال بین دو وزیر تنظیم می‌شود. همه این زمین‌ها با حفظ مالکیت دولت داخل محدوده قرار می‌گیرد.

او افزود: زمین در گذشته مالک داشته است. مالک آن وزارت راه و شهرسازی بوده است. قبل آن نیز سازمان زمین شهری مالک بوده است. مالک حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرقی ندارد. شهرداری باید برای کاشت درخت مثل سایر متقاضیان کاربری فضای سبز، درخواست می‌داد و زمین می‌گرفت؛ سند به نامش می‌شد و بعد درخت غرس می‌کرد.

خزانه‌دار شورا اضافه کرد: زمین شهری قانون دارند. زمین متعلق به دولت بوده است چه زمانی که خارج محدوده بوده و چه زمانی که داخل محدوده بوده است. در این ملک شهرداری در ملک دیگران درخت کاشته است.

امینی در واکنش به صحبت‌های رسولی گفت: دیوان عدالت در گذشته وارد ماهیت نمی‌شد و اگر ایرادی داشت نقض می‌کرد، اما در قانون جدید این حق به دیوان داده شده است که بعد از یک مرتبه نقض، هر تصمیمی دیوان بگیرد لازم الاجراست. یک زمانی دیوان وارد ماهیت می‌شود و می‌گوید رأی را باطل کردم و شهرداری مکلف به صدور پروانه است. در این پرونده که از سوی دیوان نقض شده را نمی‌توانیم رسیدگی نکنیم در نتیجه نمی‌توان از دستور خارج کرد.

او ادامه داد: سند یک قطعه زمین محصول است. درختان مورد نیاز ۲۴۶ اصله است، در حالی که در نظریه کارشناسی ذکر شده ۲۷ اصله درخت عرعر است. وقتی می‌گوئیم باغ، به درختان مثمر اطلاق می‌شود. لذا نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن درست است.

نوری در مخالفت با غیرباغ اعلام شدن این پلاک ثبتی گفت: علت اینکه پرونده اکنون در شورا مطرح می‌شود به این دلیل است که از سوی شهرداری به ماده ۷ درخواست بررسی دارد و سپس باید در صحن شورا مطرح شود. این پرونده در بایگانی راکد دائم است و اصلاً در ماده ۷ مطرح نشده. اگر قرار است در شورا مطرح شود باید از مسیر ماده هفت بیاید.

او ادامه داد: این پرونده در سال ۹۲ رأی باغ دارد. در سال ۵۴.۲۷۱ اصله درخت داشته که درختان عرعر نبودند بلکه صنوبر، سرو و بید مجنون بوده است. در سال ۹۲ کمیسیون ماده ۷ رأی باغ می‌دهد. دیوان عدالت در سنوات می‌گوید کمیسیون ماده ۷ صلاحیت رأی دادن ندارد. در حالی که اکنون تعارضات در دیوان عدالت قابل تأمل است. رأی دیوان انگار بر این است که رأی غیرباغ را بگیرد. دیوان رأی خود را نقض می‌کند و می‌گوید شورای شهر نظر دهد. در حالی که شورا هم رأی باغ می‌دهد.

نوری تاکید کرد: قصه‌هایی که این پرونده دارد کمک می‌کند تصمیم بگیریم. باید پرونده از کمیسیون ماده ۷ وارد شود و ملاک زمان حال نیست. اینکه ۱۲۷ هکتار اراضی تهران نابود شده است، به همین دلیل بوده است. رأی شورا در سال ۹۵ باغ بوده است و اکنون دوباره می‌خواهد از مزایای غیرباغ استفاده کند. رأی شورا را نباید شورای شهر نقض کند.

بهاره آروین هم در این جلسه که به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار شد، درخصوص ملک چهار هزار متری خیابان آفریقا واقع در منطقه ۳ تهران گفت: من واقعاً از رأی کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مبنی بر غیر باغ بودن این ملک تعجب می‌کنم. این ملک که در وسط خیابان آفریقا واقع شده سال ۹۵ از شورا رأی باغ گرفته است. این پلاک ثبتی سه بار رأی باغ گرفته است، چه از کمیسیون ماده ۷ و چه از شورا. این ملک حتی سال ۵۴ رأی باغ داشته است. اکنون به چه چیزی استناد می‌کنیم که می‌خواهیم به آن رأی غیرباغ دهیم؟

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: نمی‌شود بگوییم وضع فعلی ملک باید ملاک و معیار قرار گیرد؛ چراکه اگر اینگونه باشد همه درختان باغ‌هایشان را قطع می‌کنند و آنگاه همه باغ‌ها تبدیل به غیرباغ می‌شوند.

وی افزود: اگر شورای شهر به این ملک رأی غیرباغ دهد رأی شورای چهارم را نقض کرده است. شورای چهارم در جلسات غیرعلنی به این ملک رأی باغ داده است.

آروین با بیان اینکه ما درخصوص باغات دو نوع نظر کارشناسی داریم، گفت: یک نظر کارشناسی مربوط به کمیسیون ماده ۷ بوده و دیگری نظر کمیسیون شهرسازی شوراست. وقتی رأی این دو کمیسیون هم‌سو هستند مشکلی وجود ندارد. اما اکنون رأی جدید کمیسیون ماده ۷ را درخصوص ملک یادشده نداریم. به هر حال این ملک ۲۰۰ متر نیست که اهمیت زیادی به آن ندهیم. این ملک چهار هزار متر آن هم در وسط خیابان آفریقاست.

وی تصریح کرد: اگر اکنون به این ملک رأی غیرباغ دهیم، این تبدیل به یک رویه می‌شود تا همه بعد از هر دوره شورا به دیوان عدالت بروند و رأی متفاوت بگیرند. شکستن رأی شورای قبلی استدلال محکمی‌می‌خواهد. ما به چه استنادی می‌توانیم رأی شورای چهارم را نقض کنیم؟

درنهایت نظر کمیسیون شهرسازی و معماری مبنی بر غیرباغ بودن ملک یادشده با ۱۰ مخالف به تصویب نرسید.

نژادبهرام هم در واکنش به اظهارات اعضای شورای شهر گفت: به ما اعتماد کنید، چطور وقتی می‌گوئیم باغ است نظر ما را قبول دارید و وقتی می‌گوئیم غیرباغ است آن را قبول ندارید؟ امروز ۱۰ پرونده را باغ اعلام کردیم که چیزی نگفتید. اینگونه آدم احساس می‌کند منظور شما این است که ما میلی بررسی می‌کنیم و تحت فشار قرار می‌گیریم و نمی‌توانیم بررسی را خوب انجام دهیم.

غیرباغ بودن این پرونده به رأی گذاشته شد و موافقت اعضای شورای شهر تهران باغ شناخته شد.

به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا