اجتماعیصنایع ساختمانیمجله خبری

از سوی يونسکو سوپرپايپ در فهرست سرمايه‌های ملی ايران ثبت شد

مقـــارن بـــا بیســـت و هفتمیـــن ســـالروز تاسیـــس، ســـوپرپایپ از ســـوی یونســـکو بـــه عنـــوان ســـرمایه مـــلی و حـــامی ایـــران زمیـــن شـــناخته و معـــرفی شـــد. بـــا ارزیـــابی انجـــام شـــده، بـــا توجـــه بـــه فعالیـــت تاثیرگـــذار ســـوپرپایپ در حـــوزه‌ی صنعـــت و نیـــز اقدمـــات اثربخـــش بـــرای ارتقـــای فرهنـــگ صنعـــتی و فعالیت‌هـــای ارزنـــده‌ی صـــورت پذیرفتـــه در حـــوزه‌ی مســـئولیت اجتمـــاعی، ســـوپرپایپ بـــه عنـــوان ســـرمایه مـــلی ایـــران معـــرفی و بـــه ثبـــت رسیـــد.

به گزارش ساختمان آنلاین، در همیـــن راســـتا کتیبـــه‌ی ســـرمایه مـــلی، از طریـــق تیـــم اجـــرایی یونســـکو در محـــل دفتـــر مرکـــزی و کارخانـــه ســـوپرپایپ در قشـــم نصـــب و رونمـــایی شـــد. در لوح تقدیمی یونسکو به سوپرپایپ آمده است: «باشـــگاه توســـعه‌ی کســـب و کار یونســـکو در راســـتای ثبـــت مجموعه‌هـــای معتبـــر اقتصـــادی ایـــران در فهرســـت ســـرمایه‌های مـــلی کشـــور، پیشـــگامان ایـــن بخـــش را بـــه جامعـــه جهـــانی معـــرفی می‌کنـــد. ایـــن مجموعه‌هـــا، بـــا فـــداکاری موجـــب ارتقـــای منافـــع مـــلی، تقویـــت رفـــاه، توســـعه‌ی خودکفـــایی، رشـــد اشـــتغال، افزایـــش تعـــاملات بین الملـــلی و گســـترش صنایـــع دانـــش بنیـــان در ایـــران شـــده‌اند. «شـــرکت ســـوپرپایپ اینترناشـــنال» کـــه از ســـال 1376 تاسیـــس شــده و بــه توســعه کشــور یــاري می‌رســاند در فهرســت «ســرمایه مـــلی ایـــران» ثبـــت‌می شـــود. یـــادآور می‌شـــود؛ یونســـکو ســـازمان آمـــوزشی، علـــمی و فرهنـــگی ملـــل متحـــد اســـت. ایـــن ســـازمان بـــه دنبـــال ایجـــاد صلـــح از طریـــق همـــکاری بین الملـــلی در حوزه‌هـــای آمـــوزش، علـــوم و فرهنـــگ اســـت. برنامه‌هـــای یونســـکو بـــا نیـــل بـــه اهـــداف توســعه پایــدار در مجمــع عمــومی ســازمان ملــل تعریــف و تبییــن شـــده اســـت.

به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا