بورس و بازارمجله خبری

خانه‌دار شدن کارگران در تهران چند سال طول می‌کشد؟

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بی خانمانی‭ ‬همیشگی‭ ‬پدیده ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬خانوارها‭ ‬درگیر‭ ‬آن‭ ‬هستند؛‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬آینده ای‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬خانه ای‭ ‬اجاره ای‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬می گشانید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬اجاره ای‭ ‬دیگر‭ ‬می میرند. آرزوی‭ ‬خانه‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬طبق‭ ‬آمارهای‭ ‬رسمی‭ ‬آرزویی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬قرن‭ ‬زمان‭ ‬لازم‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬بشر‭ ‬بیشتر‭ ‬است.

حجم‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬خانوارها‭ ‬صرف‭ ‬اجاره‭ ‬بهای‭ ‬مسکن‭ ‬آنها‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬صاحبان‭ ‬خانه‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬می کنند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬مستاجرین‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬زور‭ ‬وارد‭ ‬می کنند. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خانواده های‭ ‬اجاره‭ ‬نشین‭ ‬هرساله‭ ‬بالاجبار‭ ‬منازل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬می کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬پایین تر‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬سکونت‭ ‬می روند. در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬فرزندان‭ ‬نیز‭ ‬آسیب‭ ‬می بیینند‭ ‬زیرا‭ ‬سالانه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬منزلی‭ ‬دیگر‭ ‬بروند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬دیگری‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند.

همه‭ ‬می دانیم‭ ‬که‭ ‬مسکن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نیازهای‭ ‬اساسی‭ ‬زندگی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کسی‭ ‬بدون‭ ‬مسکن‭ ‬نمی تواند‭ ‬به‭ ‬حیات‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬دهد. امروز‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ایران‭ ‬بی خانمان ها‭ ‬تنها‭ ‬کسانی‭ ‬نیستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خیابان ها‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬کناری‭ ‬سکنی‭ ‬گزیده اند‭ ‬بلکه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬بدون‭ ‬خانه ای‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬می دانند‭ ‬هیچگاه‭ ‬نمی توانند‭ ‬صاحب‭ ‬خانه‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬ابد‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬صاحب‭ ‬خانه های‭ ‬مختلف‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬کله‭ ‬بزنند‭.

‬قطعا‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬مسئولیت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬مشکل‭ ‬دیرینه ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کلانشهرها‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می دهد. افراد‭ ‬در‭ ‬مکان هایی‭ ‬زندگی‭ ‬می کنند‭ ‬که‭ ‬مالک‭ ‬آنها‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬نمی دانند‭ ‬آیا‭ ‬سال‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬محل‭ ‬می توانند‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭ ‬یا‭ ‬نه.

آمار‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬زنگ‭ ‬هشدار‭ ‬بسیار‭ ‬بلندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬گوش‭ ‬هر‭ ‬مسئولی‭ ‬را‭ ‬کر‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬بدانند‭ ‬پدیده‭ ‬زندگی‭ ‬استیجاری‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شیوع‭ ‬یافتن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬حیات‭ ‬خانواده ها‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است. امروز‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خانواده ها‭ ‬قادر‭ ‬نیستند‭ ‬ریالی‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می رسد‭ ‬با‭ ‬روال‭ ‬کنونی‭ ‬هیچگاه‭ ‬نمی توانند‭ ‬خانه ای‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشند.

بسیاری‭ ‬از‭ ‬بازنشستگان‭ ‬حتی‭ ‬روزگار‭ ‬بازنشستگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه هایی‭ ‬سپری‭ ‬می کنند‭ ‬که‭ ‬مالک‭ ‬آن‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬نوه های‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬خانه هایی‭ ‬به‭ ‬مهمانی‭ ‬می روند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پدربزرگ‭ ‬و‭ ‬مادربزرگشان‭ ‬نیست. قطعا‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬خانه ای‭ ‬که‭ ‬فرد‭ ‬مالکیتی‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬ندارد‭ ‬متفاوت‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬خانه ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬فرد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مالک‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می آید‭.‬

صدمات‭ ‬زیاد‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬انسانی

هادی‭ ‬حق‭ ‬شناس‭ ‬کارشناس‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬گفت:‬ بخشی‭ ‬از‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سبد‭ ‬خانوار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬هزینه های‭ ‬مسکن‭ ‬است. کسانی‭ ‬که‭ ‬مسکن‭ ‬ندارند‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬هزینه های‭ ‬سبد‭ ‬مصرفی‭ ‬شان‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬می کند‭ ‬و‭ ‬طبیعتا‭ ‬هرچقدر‭ ‬هزینه‭ ‬مسکن‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬خانوار‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬هزینه ها‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬کند. در‭ ‬مجموع‭ ‬سرپناه‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جزو‭ ‬نیازهای‭ ‬اولیه‭ ‬بشر‭ ‬است.

وی ادامه داد: وقتی‭ ‬که‭ ‬مسکن‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تامین‭ ‬مسکن‭ ‬بخش‭ ‬اساسی‭ ‬درآمدهای‭ ‬خانوارها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد،‭ ‬سایر‭ ‬نیازهای‭ ‬خانوارها‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬می گیرد‭ ‬مانند‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬آموزش،‭ ‬تفریح‭ ‬و‭ … ‬لذا‭ ‬اگر‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هزینه‭ ‬مسکن‭ ‬منطقی‭ ‬تامین‭ ‬شود‭ ‬امکان‭ ‬تعیین‭ ‬منطقی‭ ‬سایر‭ ‬نیازها‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارد. اما‭ ‬وقتی‭ ‬هزینه‭ ‬مسکن‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬خانوارها‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نمی توان‭ ‬انتظار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جامعه‭ ‬کیفیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اصلا‭ ‬خانوارها‭ ‬از‭ ‬تغذیه‭ ‬مناسبی‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬توانمندی‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کنند. در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬جامعه ای‭ ‬نحیف‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬ندیده‭ ‬مواجه‭ ‬خواهیم‭ ‬بود. آینده‭ ‬این‭ ‬جامعه‭ ‬آینده ای‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬نخواهد‭ ‬بود.

حق شناس همچنین گفت: اساس‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬شهروندی‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬مسکن‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خانوارها‭ ‬باید‭ ‬توان‭ ‬تامین‭ ‬مسکن‭ ‬حداقلی‭ ‬داشته‭ ‬باشند. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬نیاز‭ ‬بنیادی‭ ‬و‭ ‬اولیه‭ ‬تامین‭ ‬نشود‭ ‬طبیعتا‭ ‬سایر‭ ‬نیازها‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬خواهند‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬اینها‭ ‬صدمات‭ ‬و‭ ‬لطمات‭ ‬جبران‭ ‬ناپذیری‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬خواهند گذاشت‭.

اخلال‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬توسعه‭ ‬کیفی‭ ‬کشور

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد: تنها‭ ‬بنگاهی‭ ‬که‭ ‬اصلی ترین‭ ‬نهاده‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می کند‭ ‬خانوارها‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬مهم ترین‭ ‬منبع‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کشور‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬است. اینکه‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬مدام‭ ‬درگیر‭ ‬نیازهای‭ ‬اولیه‭ ‬خود‭ ‬باشد‭ ‬باعث‭ ‬می شود‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬نیازها‭ ‬مانند‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬توجه ای‭ ‬نداشته‭ ‬باشد. آینده‭ ‬این‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬انسان های‭ ‬کم‭ ‬کیفیت‭ ‬مواجه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اصلی ترین‭ ‬عنصر‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کشور‭ ‬هستند.

هادی حق شناس در پایان گفت: بنابراین‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬هستیم‭ ‬باید‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬نیازهای‭ ‬اساسی‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم. آیا‭ ‬خانوارها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مالکان‭ ‬منابع‭ ‬انسانی،‭ ‬منابع‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬تربیت‭ ‬انسان های‭ ‬آینده‭ ‬دارند؟‭ ‬اینکه‭ ‬عمده‭ ‬درآمد‭ ‬خانوارها‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‭ ‬مسکن‭ ‬شود‭ ‬بر‭ ‬کیفیت‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬آینده‭ ‬اثرگذار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اخلال‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬توسعه‭ ‬کیفی‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد ‬خواهد‭ ‬کرد‭.

زیست‭ ‬دائمی‭ ‬در‭ ‬بحران

سعید‭ ‬معدنی‭ ‬جامعه‭ ‬شناس‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره گفت‬: جامعه‭ ‬ایران‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬بحران‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬دائمی‭ ‬است. یعنی‭ ‬تقریبا‭ ‬می توان‭ ‬گفت‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬چندین‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬دچار‭ ‬بحران‭ ‬دائمی‭ ‬است. لذا‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬نمی توان‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬ساخت‭ ‬زیرساخت ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد. در‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬جامعه‭ ‬حتی‭ ‬نمی توان‭ ‬جلوی‭ ‬فرسایش‭ ‬محیط‭ ‬و‭ ‬طبیعت‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬بحران‭ ‬زده‭ ‬هیچوقت‭ ‬نمی تواند‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬چشم اندازی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬دهه ها‭ ‬است‭ ‬گرفتار‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬نخواستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬برسیم.

معدنی ادامه داد: می دانیم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مسائلی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬حل‭ ‬شود‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬مانند‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬اینها‭ ‬پیشتازان‭ ‬توسعه‭ ‬هستند. در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬می تواند‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬کند. صرف‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬بخواهیم‭ ‬خودمان‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬فقیر‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬نمی تواند‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمکی‭ ‬کند.

این جامعه شناس در ادامه گفت: بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬می خواهیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬رها‭ ‬شویم‭ ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬یک‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬نسبی‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬روابط‭ ‬خارجی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬برقرار‭ ‬سازیم. اینکه‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬افراد‭ ‬زیادی‭ ‬اجاره‭ ‬نشین‭ ‬ابدی‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خاطر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬بحران‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ثبات‭ ‬وجود‭ ‬ندارد. درست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شاخص ها‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬قدرت‭ ‬منطقه ای‭ ‬محسوب‭ ‬می شویم‭ ‬اما‭ ‬پول‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬تقریبا‭ ‬بی ارزش ترین‭ ‬پول‭ ‬جهان‭ ‬است. طبیعتا‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬جامعه ای‭ ‬چنین‭ ‬مسئله ای‭ ‬پیش‭ ‬می آید‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬امید‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عمر‭ ‬خود‭ ‬صاحب‭ ‬خانه‭ ‬شوند‭.

وی ادامه داد: در‭ ‬چنین‭ ‬جامعه ای‭ ‬ناامیدی،‭ ‬یاس،‭ ‬اعتراض،‭ ‬خشم‭ ‬و‭… ‬وجود‭ ‬دارد. این‭ ‬خشم‭ ‬و‭ ‬اعتراض‭ ‬می تواند‭ ‬به‭ ‬سیستم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬افراد‭ ‬خشم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نوعان‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬می دهند. لذا‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬اجتماعی‭ ‬این‭ ‬مدلی‭ ‬میزان‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬جنایت‭ ‬مانند‭ ‬سرقت‭ ‬نیز‭ ‬زیاد‭ ‬باشد.

معدنی توضیح داد: دلیل‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬ثبات‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬دائما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬زیست‭ ‬در‭ ‬بحران‭ ‬هستیم‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬خانوارها‭ ‬به‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬ناامیدی‭ ‬دائمی‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬سرپرست‭ ‬خانواده‭ ‬مدام‭ ‬مورد‭ ‬تحقیر‭ ‬قرار‭ ‬می گیرد. معمولا‭ ‬فرزندان‭ ‬شرایط‭ ‬بد‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬پدر‭ ‬خانواده‭ ‬می اندازند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬فکر‭ ‬نمی کنند‭ ‬زیرا‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬افرادی‭ ‬ظلم‭ ‬کرده‭ ‬است. پدرانی‭ ‬که‭ ‬صاحب‭ ‬مسکن‭ ‬نیستند‭ ‬مورد‭ ‬شماتت‭ ‬و‭ ‬اعتراض‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬می گیرند‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬نمی توانند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نرمال‭ ‬نقش‭ ‬پدر‭ ‬را‭ ‬بازی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حمایت‭ ‬کنند. غالب‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬حقوق‭ ‬بگیر‭ ‬و‭ ‬پرتلاش‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬درآمد‭ ‬آنها‭ ‬کفاف‭ ‬هزینه های‭ ‬خانواده‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬نمی دهد‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬گرانی‭ ‬و‭ ‬تورم‭ ‬بالا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.

امکان‭ ‬خرید‭ ‬متری‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬بورس

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬بورس‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬بهادار‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬راه اندازی‭ ‬بازار‭ ‬ثانویه‭ ‬صندوق‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬مستغلات،‭ ‬از‭ ‬امکان‭ ‬فروش‭ ‬متری‭ ‬مسکن‭ ‬خبر‭ ‬داد‭.

مجید‭ ‬عشقی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سیاست ها‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬بورس‭ ‬تشویق‭ ‬سهامداران‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سرمایه گذاری‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬است،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد: در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬نخستین‭ ‬صندوق‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬مستغلات‭ ‬راه اندازی‭ ‬شد‭.‬

وی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬حوزه‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه‭ ‬مغفول‭ ‬مانده‭ ‬است،‭ ‬گفت: علی‌رغم‭ ‬اینکه‭ ‬مسکن‭ ‬بازار‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سرمایه گذاران‭ ‬بزرگی‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۹۰‭ ‬درصد‭ ‬سرمایه گذاران‭ ‬این‌‭ ‬حوزه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه‭ ‬مغفول‭ ‬مانده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می رسد‭ ‬با‭ ‬راه اندازی‭ ‬صندوق‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬مستغلات‭ ‬شروع‭ ‬متفاوتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭.

‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬بورس‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مزایای‭ ‬صندوق‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬مستغلات‭ ‬توضیح‭ ‬داد: این‭ ‬صندوق‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه گذار‭ ‬خوب‭ ‬عمل‭ ‬می کند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هرکس‭ ‬بخواهد‭ ‬وارد‭ ‬حوزه‭ ‬مسکن‭ ‬شود‭ ‬باید‭ ‬پول‭ ‬درشتی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه ای‭ ‬می توان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صندوق‭ ‬سرمایه گذاری‭ ‬کرد‭.‬

عشقی‭ ‬افزود: با‭ ‬راه اندازی‭ ‬صندوق‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬مستغلات‭ ‬فروش‭ ‬متری‭ ‬مسکن‭ ‬نیز‭ ‬محقق‭ ‬می شود. فردی‭ ‬که‭ ‬سرمایه‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬ملک‭ ‬۸۰‭ ‬متری‭ ‬ندارد،‭ ‬می تواند‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬چند‭ ‬متر‭ ‬ملک‭ ‬خریداری‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬مبلغ‭ ‬اجاره‭ ‬بها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬سود‭ ‬دریافت‭ ‬کند‭.‬

به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا