در صورت بروز حادثه در آسانسور ، مسئولیت با کیست؟

0

مقالات امور فنی قراردادها، قوانین حقوقی و بیمه

در صورت بروز حادثه در آسانسور، مسئولیت با کیست؟

پس از کارشناسی علت حادثه در آسانسور و بسته به شرایط ممکن است همه یا بخشی از مسئولیت حادثه متوجه شخصیت های حقیقی یا حقوقی زیر باشد:
١- شرکت آسانسور طراح و/یا سرویس و نگهدار
٢- شرکت بازرسی فنی
٣- مالک یا مدیر ساختمان

*در این میان با توجه به لزوم انجام سرویس و نگهداری ماهیانه ( که از آن به عنوان بازرسی شخص دوم نیز یاد می شود) و از آنجا که مسئولیت آسانسور به استناد قرارداد سرویس و نگهداری منعقده با شرکت آسانسوری سرویس و نگهدار است، مسئولیتهای حین بهره برداری و تغییرات احتمالی متوجه این شرکت می باشد.

* در صورتیکه پس از بازرسی فنی اسانسور ،قرارداد سرویس و نگهداری از سوی مالک یا مدیر ساختمان فسخ گردد، لازم است شرکت آسانسوری سرویس و نگهدار مراتب فسخ قرارداد و عدم دارا بودن مسئولیت در آن آسانسور را بصورت مکتوب به مالک، شرکت بازرسی فنی صادرکننده گواهینامه و اداره کل استاندارد استان محل نصب آسانسور اعلام نمایند تا در صورت وقوع حادثه عدم مسئولیت شرکت آسانسوری قابل پیگیری و اثبات باشد.

بدیهی است در اینگونه موارد مالک و مدیر ساختمان در خصوص چگونگی انجام سرویس و نگهداری پاسخگو خواهند بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.