مرور رده

کاشی و سرامیک

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎﺷﻰ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﭼﯿﻨﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻬﺮان

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎﺷﻰ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﭼﯿﻨﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در تاریخ ۹ لغایت ۱۲ تیر ۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حمایت انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور…
ادامه مطلب ...