گروه فرایندهای مدیریت زمان پروژه بر اساس PMBOK

گروه فرایندهای مدیریت زمان پروژه بر اساسPMBOK

گروه فرایندهای مربوط به حوزه دانش مدیریت زمان پروژه معرفی می شوند. به طور کلی این فرآیندها عبارتند از:
۱٫ برنامه‌ریزی مدیریت زمانبندی (Plan Schedule Management)
۲٫تعریف فعالیت‌ها (Define Activityes)
۳٫تعریف روابط بین فعالیت‌ها (Sequence Activities)
۴٫برآورد منابع فعالیت‌ها (Estimate Activity Resources)
۵٫برآورد مدت زمان فعالیت‌ها (Estimate Activity Durations)
۶٫تهیه برنامه زمان‌بندی (Develop Schedule)
۷٫کنترل زمان‌بندی (Control Schedule)

۱- برنامه‌ریزی مدیریت زمانبندی

در این فرآیند روند برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت زمان را مشخص می‌کنیم. این موارد در برنامه‌ای که برنامه مدیریت زمان نامیده می‌شود قرار خواهد گرفت.

فرآیندهای دیگری که مستقیماً خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:
تهیه برنامه مدیریت پروژه (Develop Project Management Plan)
تهیه منشور پروژه (Develop Project Charter)

فرآیندهای دیگری که مستقیماً از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:
تحلیل کمی ریسک‌ها (Perform Qualitative Risk Analysis)
شناسایی ریسک‌ها (Identify Risks)
تهیه برنامه زمان‌بندی (Develop Schedule)
برآورد مدت زمان فعالیت‌ها (Estimate Activity Durations)
برآورد منابع فعالیت‌ها (Estimate Activity Resources)
تعریف روابط بین فعالیت‌ها (Sequence Activities)
تعریف فعالیت‌ها (Define Activityes)

۲-تعریف روابط بین فعالیت‌ها (Sequence Activities)

در این فرآیند روابط بین فعالیت‌های پروژه را طراحی می‌کنیم. در این فرآیند باید قواعد زمان‌بندی پروژه را رعایت کرد.

فرآیندهای دیگری که مستقیماً خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:
برنامه‌ریزی مدیریت هزینه (Plan Cost Management)
تعریف فعالیت‌ها (Define Activityes)
برنامه‌ریزی مدیریت زمانبندی (Plan Schedule Management)
تعیین محدوده (Define Scope)

فرآیندهای دیگری که مستقیماً از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:
تهیه برنامه زمان‌بندی (Develop Schedule)

۳- برآورد منابع فعالیت‌ها (Estimate Activity Resources)

در این فرآیند منابعی که برای انجام هرکدام از فعالیت‌ها لازم است را همراه با مشخصات برآورد می‌کنیم. وجود منبع در برنامه زمان‌بندی الزامی نیست.

فرآیندهای دیگری که مستقیماً خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:
اجرای تدارکات (Conduct Procurements)
گردآوری تیم پروژه (Acquire Project Team)
برآورد هزینه‌ها (Estimate Costs)
تعریف فعالیت‌ها (Define Activityes)
برنامه‌ریزی مدیریت زمان (Plan Schedule Management)

فرآیندهای دیگری که مستقیماً از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:
برنامه‌ریزی مدیریت تدارکات (Plan Procurement Management)
برنامه‌ریزی مدیریت منابع انسانی (Plan Human Resource Management)
تهیه برنامه زمان‌بندی (Develop Schedule)
برآورد مدت زمان فعالیت‌ها (Estimate Activity Durations)

۴- برآورد مدت زمان فعالیت‌ها (Estimate Activity Durations)

در این فرآیند مدت زمان لازم برای انجام فعالیت‌ها را با توجه به منابعی که به آن‌ها تخصیص یافته است برآورد می‌کنیم.

فرآیندهای دیگری که مستقیماً خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:
اجرای تدارکات (Conduct Procurements)
گردآوری تیم پروژه (Acquire Project Team)
برآورد هزینه‌ها (Estimate Costs)
تعریف فعالیت‌ها (Define Activityes)
برنامه‌ریزی مدیریت زمان (Plan Schedule Management)

فرآیندهای دیگری که مستقیماً از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:
شناسایی ریسک‌ها (Identify Risks)
تهیه برنامه زمان‌بندی (Develop Schedule)

۵-کنترل زمان بندی (Control Schedule)
در این فرآیند عملکرد زمانی پروژه را ارزیابی می‌کنیم و در صورتی که انحرافی وجود داشته باشد درخواست‌های تغییر مناسب را طراحی کرده، به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات می‌فرستیم تا در صورت تایید در برنامه‌ها و به تبع در اجرا اعمال شود و انحراف‌های ایجاد شده جبران شوند.

فرآیندهای دیگری که مستقیماً خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:
تهیه برنامه زمان‌بندی (Develop Schedule)
هدایت و مدیریت کار پروژه (Direct and Manage Project Work)
تهیه برنامه مدیریت پروژه (Develop Project Management Plan)

فرآیندهای دیگری که مستقیماً از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:
کنترل یکپارچه تغییرات (Perform Integrated Change Control)
نظارت و کنترل کار پروژه (Monitor and Control Project Work)

خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

دیدگاه شما

ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ورود به حساب کاربری

Compare items
  • Total (0)
Compare
0