برچسب دوام بتن

آسیب­ دیدگی­ ها و مکانیزم­ های کاهنده پایایی بتن

تعریف پایایی و دوام بتن یکی از مهمترین مواردی که در ساخت سازه­ های بتنی باید در نظر داشت، پایداری بتن در برابر شرایط محیطی و حفظ کیفیت و قابلیت بهره ­برداری بتن است. به مقاومت سازه­ های بتنی در برابر عوامل جوی، خوردگی­های شیمیایی، هوازدگی، سایش و ...