برچسب جوشکاری

آزمایش‌های مخرب جوش

معرفی آزمایش مخرب آزمایش مخرب عبارت است از آزمایش مکانیکی نمونۀ جوش‌شده جهت تعیین مقاومت و سایر خواص مکانیکی. روش‌های آزمایش از این نوع نسبتاً ارزان‌قیمت و بسیار کاربردی هستند، به همین جهت در سطح وسیعی جهت ارزیابی و تأیید دستورالعمل جوشکاری و ...

آزمایش‌های غیرمخرب جوش

آزمون ذرات مغناطیسی آزمون ذرات مغناطیسی یکی از آسان‌ترین آزمایش‌های غیرمخرب جوشکاری است. این آزمایش برای بررسی و بازبینی عیوب سطحی لبۀ ورق‌های قبل از جوشکاری به‌کار می‌رود. این روش جوش را برای معایبی ازقبیل ترک‌های سطحی، ذوب ناقص، تخلخل، بریدگی ...

آزمایش‌های ارزیابی جوش

لزوم به‌کارگیری آزمایش‌های ارزیابی جوش جوشکاری در ابتدا جهت وصلۀ قطعات و کارهای تعمیری مورداستفاده بود و به‌ندرت در ساخت سازه‌های فولادی نظیر ساختمان‌ها و پل و یا سازه‌های صنعتی نظیر مخازن، سیلوها، مخازن تحت فشار، خطوط لولۀ آب‌رسانی و سوخت‌رسانی، و ...

جوش و عیوب آن

تعریف جوشکاری جوشکاری عبارتست از اتصال و یکپارچه کردن قطعات فلزی به طور عام و فولادی به طور خاص، به کمک حرارت، فشار و یا ترکیبی از حرارت و فشار. ردپای تاریخی جوشکاری را باید در جوش سندانی دنبال کرد. در این شیوه دو قطعه فولادی گداخته شده با ضربات ...

مهمترین قوانین جوشکاری موردنیاز ناظرین چیست؟

مقالات امور فنی قراردادها، قوانین حقوقی و بیمه