حراج!

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول

27,550 تومان

نویسنده/ مترجم: یاسر طاهری
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۴۴۰
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: دوم
شابک :۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۴۰۰
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۴۹۰۴ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول

فصل اول: تابش خورشیدی

۱-۱- خورشید
۱-۲- ثابت خورشیدی
۱-۳- توزیع طیفی از تابش در بیرون از جو زمین
۱-۴- تغییر تابش در خارج از جو زمین
۱-۵- تعاریف
۱-۶- جهت تابش مستقیم
۱-۷- زوایای ردیابی سطوح
۱-۸- نسبت تابش مستقیم روی سطح شیبدار به تابش مستقیم روی سطح افقی
۱-۹- سایه
۱-۱۰- تابش مربوط به خارج از جو زمین روی یک سطح افقی
۱-۱۱- خلاصه

فصل دوم تابش خورشیدی قابل دریافت

۲ـ۱ تعاریف
۲-۲- گرماسنج ها و مقیاس های گرماسنجی
۲-۳- پیرانومترها
۲-۴- اندازه گیری مدت تابش خورشید
۲-۵- داده های تابش خورشیدی
۲-۶- تضعیف تابش خورشیدی ناشی از اتمسفر
۲-۷- تخمین تابش خورشیدی متوسط
۲-۸- تخمین تابش در آسمان بدون ابر و صاف
۲-۹- توزیع ساعت ها و روزهای صاف و ابری
۲-۱۰- مولفه مستقیم و پراکنده تابش ساعتی
۲-۱۱- مولفه های مستقیم و پراکنده مربوط به تابش روزانه
۲-۱۲- مولفه های پراکنده و مستقیم مربوط به تابش ماهیانه
۲-۱۳- تخمین تابش در هر ساعت با استفاده از داده های روزانه
۲-۱۴- تابش روی سطوح شیبدار
۲-۱۵- تابش بر روی سطوح شیبدار: آسمان ایزوتروپیک
۲-۱۶- تابش روی سطوح شیبدار: آسمان غیرایزوتروپیک
۲-۱۷- افزایش تابش
۲-۱۸- تابش مستقیم روی سطوح متحرک
۲-۱۹- تابش متوسط روی سطوح شیبدار: آسمان ایزوتروپیک
۲-۲۰- تابش متوسط روی سطوح شیبدار: روش kT
۲-۲۱- اثرات جهت سطح دریافت کننده بر روی
۲-۲۲- بهره برداری
۲-۲۳- بهره برداری کلی
۲-۲۴- بهره برداری روزانه
۲-۲۵- خلاصه مطالب

فصل سوم: عناوین برگزیده از انتقال حرارت

۳-۱- طیف الکترومغناطیسی
۳-۲- تشعشع فوتونی
۳-۳- جسم سیاه: جاذب و منتشرکننده ی کامل
۳-۴- قانون پلانک و قانون جابجایی وین
۳-۵- معادله ی استفان – بوتنزمن
۳-۶- جدول های تابشی
۳-۷- شدت تابش و شار
۳-۸- تبادل تابش مادون قرمز بین سطوح خاکستری
۳-۹- تابش آسمان
۳-۱۰- ضریب انتقال حرارت تابشی
۳-۱۱- همرفت طبیعی بین صفحات موازی هموار و بین سیلندرهای هم مرکز
۱۲-۳- توقف همرفت
۱۴-۳- حصارهای موج دار V شکل
۳-۱۴- روابط انتقال حرارت برای جریان داخلی
۳-۱۵- ضرایب همرفت باد
۳-۱۶- انتقال حرارت و افت فشار در صفحات سوراخ دار و بسترهای گروهی
۳-۱۷- محاسبه ی ضریب کارایی- NTu برای مبدل های حرارتی

فصل چهارم: خصوصیات تشعشعی مواد تیره

۴-۱- ضریب جذب و شدت نشر
۴-۲- قانون کیرشهف
۴-۳- قابلیت بازتاب صفحات
۴-۴- روابط بین ضریب جذب، شدت نشر، و ضریب بازتاب
۴-۵- شدت نشر پهن باند و ضریب جذب
۴-۶- محاسبات شدت نشر و ضریب جذب
۴-۷- اندازه گیری خصوصیات تشعشعی سطح
۴-۸- سطوح انتخابی
۴-۹- سازوکار انتخاب
۴-۱۰- خصوصیات بهینه
۴-۱۱- وابستگی زاویه ای ضریب جذب خورشیدی
۴-۱۲- ضریب جذب گیرنده های محفظه
۴-۱۳- سطوح بازتاب کننده آینه ای

فصل پنجم عبور تشعشع از طریق شیشه: تشعشع جذب شده

۵-۱- بازتاب تشعشع
۵-۲- جذب بوسیله شیشه
۵-۳- خصوصیات نوری سیستم های پوشش
۵-۴- ضریب عبور برای تابش پراکنده
۵-۵- حاصلضرب ضریب عبور– ضریب جذب
۵-۶- وابستگی زاویه ای
۵-۷- وابستگی طیفی ضریب عبور
۵-۸- اثرات لایه های سطح بر روی ضریب عبور
۵-۹- تابش خورشیدی جذب شده
۵-۱۰- متوسط ماهیانه تابش جذب شده
۵-۱۱- ضریب جذب فضاها
۵-۱۲- ضریب جذب سلول های فتوولتاییک
۵-۱۳- خلاصه مطالب

فصل ششم کلکتورهای صفحه تخت

۶-۱- تشریح کلکتورهای صفحه تخت
۶-۲- معادلات اساسی موازنه انرژی صفحه تخت
۶-۳- توزیع دمایی در کلکتورهای صفحه تخت
۶-۴- ضریب اتلاف حرارتی کلی کلکتور
۶-۵- توزیع دما بین لوله ها و ضریب بازدهی کلکتور
۶-۶- توزیع دمایی در جهت جریان
۶-۷- ضریب تفکیک گرمایی و ضریب جریان کلکتور
۶-۸- میزان تابش بحرانی
۶-۹- دماهای متوسط سیال و صفحه
۶-۱۰- حاصلضرب ضریب عبور- ضریب جذب موثر
۶-۱۱- اثرات گرد و خاک و سایه
۶-۱۲- اثرات ظرفیت گرمایی در کلکتورهای صفحه تخت
۶-۱۳- هندسه های صفحه گرم کننده مایع
۶-۱۴- هوا گرمکن ها
۶-۱۵- اندازه گیری کارایی کلکتور
۶-۱۶- خصوصیات کلکتور
۶-۱۷- آزمایشات کلکتور: کارایی، اصلاح کننده زاویه برخورد و ثابت زمانی
۶-۱۸- داده های آزمایش
۶-۱۹- تبدیل داده های آزمایش دمایی
۶-۲۰- اصلاحات شدت جریان نسبت به و
۶-۲۱- توزیع جریان در کلکتورها
۶-۲۲- کارایی کلکتور در محل طبیعی
۶-۲۳- ملاحظات عملی برای کلکتورهای صفحه تخت
۶-۲۴- قرار دادن همه آن ها با هم
۶-۲۵- خلاصه مطالب

فصل هفتم کلکتورهای متمرکز

۷-۱- وضعیت های کلکتور
۷-۲- نسبت تمرکز
۷-۳- کارایی دمایی کلکتورهای متمرکز
۷-۴- کارایی نوری کلکتورهای متمرکز
۷-۵- آرایش های جاذب استوانهای
۷-۶- خصوصیات نوری کلکتورهای بدون تصویر
۷-۷- جهت گیری و انرژی جذب شده برای کلکتورهای CPC
۷-۸- کارایی کلکتورهای CPC
۷-۹- متمرکزکننده های تصویری خطی: هندسه
۷-۱۰- تصاویر ایجاد شده بوسیله متمرکزکننده های خطی کامل
۷-۱۱- تصاویری از متمرکزکننده های خطی غیرکامل
۷-۱۲- روش های ردیابی پرتو برای ارزیابی متمرکزکننده ها
۷-۱۳- اصلاح کننده های زاویه برخورد و توازن انرژی
۷-۱۴- متمرکزکننده های سهموی شکل
۷-۱۵- کلکتورهای با دریافت کننده مرکزی
۷-۱۶- بررسی های کاربردی

فصل هشتم ذخیره انرژی

۸-۱- فرآیند بارگذاری و خروجی کلکتورهای خورشیدی
۸-۲- ذخیره انرژی در سیستم های فرآیند خورشیدی
۸-۳- مخزن آب
۸-۴- طبقه بندی در مخازن ذخیره
۸-۵- مخزنی با بستر متراکم
۸-۶- دیوارهای ذخیره سازی
۸-۷- ذخیره سازی فصلی
۸-۸- ذخیره انرژی تغییر فاز
۸-۹- ذخیره انرژی شیمیایی
۸-۱۰- مخزن باتری
فصل نهمبارهای فرآیند خورشیدی
۹-۱- مثال هایی از بارهای وابسته به زمان
۹-۲- بارهای آبگرم
۹-۳- بارهای گرمایی فضا، روز-درجه ها و دمای تعادل
۹-۴- ضرایب اتلاف ساختمان
۹-۵- ظرفیت ذخیره انرژی ساختمان
۹-۶- بارهای سرمایش
۹-۷- بارهای گرمایشی استخر شنا

فصل دهم محاسبات حرارتی سیستم

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول

۱۰-۱- مدل های اجزاء
۱۰-۲- ضریب مبدل حرارتی کلکتور
۱۰-۳- ضرایب اتلاف لوله و کانال
۱۰-۴- کنترل ها
۱۰-۵- آرایش های کلکتور: اتصالات سری
۱۰-۶- کارایی کلکتورهایی که بصورت جزیی سایه دار شده
۱۰-۷- آرایش های سری با بخش های دارای جهت های مختلف
۱۰-۸- استفاده از معادلات تصحیح شده کلکتور
۱۰-۹- مدل های سیستم
۱۰-۱۰- کسر خورشیدی و کسر ذخیره خورشیدی
۱۰-۱۱- خلاصه

فصل یازدهم: علم اقتصاد فرآیند خورشیدی

۱۱-۱- هزینه سیستم های فرآیند خورشیدی
۱۱-۲- متغییرهای طراحی
۱۱-۳- شاخص های مزیت اقتصادی
۱۱-۴- کاهش قیمت و تورم
۱۱-۵- ضریب ارزش فعلی
۱۱-۶- روش صرفه جویی طول عمر مفید
۱۱-۷- ارزیابی دیگر شاخص های اقتصادی
۱۱-۸- روش P۱، P۲
۱۱-۹- عدم قطعیت ها در تحلیل های اقتصادی
۱۱-۱۰- تحلیل اقتصادی با استفاده از کسر صرفه جویی خورشیدی
۱۱-۱۱- خلاصه مطالب

منابع و مآخذ کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.