حراج!

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

27,550 تومان

نویسنده/ مترجم: محسن نصرآبادی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۳۶۰
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: دوم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۳۰۱
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۴۱۵۱ دسته: ,

توضیحات

توضیحات

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

 کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی :

مقدمه مترجمان

مقدمه مؤلفان
فهرست نمادها

فصل اول: مقدمه :

۱-۱- پیشگفتار
۱-۲- پیکربندی شبکه آبرسانی
۱-۳- هیدرولیک جریان و تحلیل شبکه
۱-۴- ملاحظات اقتصادی
۱-۵- ملاحظات طراحی
۱-۶- انتخاب سیستم¬های ثقلی و سیستم¬های دارای پمپ
۱-۷- تشکیل شبکه
۱-۷-۱- طراحی جزء به جزء شبکه¬های فرعی
۱-۷-۲- طراحی کامل سیستم
۱-۷-۳- تقسیم ناحیه پروژه به زیرنواحی بهینه برای طراحی
۱-۸- بازسازی سیستم‌های آبرسانی
۱-۹- انتقال ذرات و قطعات جامد به وسیله لوله
۱-۱۰- هدف این کتاب
۱-۱۱- منابع و مراجع

فصل دوم: اصول جریان در لوله‌ها :

۲-۱- افت اصطکاکی
۲-۲- افت موضعی
۲-۲-۱- خم لوله
۲-۲-۲- زانویی¬ها
۲-۲-۳- شیرآلات
۲-۲-۴- تبدیل¬ها
۲-۲-۵- محل تقاطع لوله¬ها
۲-۲-۶- ورودی لوله
۲-۲-۷- خروجی لوله
۲-۲-۸- افت موضعی کلی
۲-۲-۹- جریان در لوله به صورت سیفون
۲-۳- مسایل جریان در لوله¬ها
۲-۳-۱- مسئله بار آبی گره
۲-۳-۲- مسئله دبی جریان
۲-۲-۳- مسئله تعیین قطر
۲-۴- لوله معادل
۲-۴-۱- لوله¬های سری
۲-۴-۲- لوله¬های موازی
۲-۵- معادله مقاومت برای انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
۲-۶- معادله مقاومت برای انتقال کپسول
۲-۷- تمرین¬ها
۲-۸- منابع و مراجع

فصل سوم: تحلیل شبکه لوله :

۳-۱- الگوی مصرف آب
۳-۲- افت فشار در خط لوله
۳-۲-۱- افت فشار در الگوی برداشت تجمعی
۳-۲-۲- افت فشار در الگوی برداشت توزیعی
۳-۳- تحلیل خطوط انتقال آب
۳-۴- تحلیل لوله اصلی توزیع
۳-۵- هندسه شبکه لوله‌ها
۳-۶- تحلیل شبکه‌های شاخه‌ای
۳-۷- تحلیل شبکه حلقوی
۳-۷-۱- روش هاردی- کراس
۳-۷-۲- روش نیوتن- رافسون
۳-۷-۳- روش تئوری خطی
۳-۸- تحلیل شبکه‌های توزیع آب دارای چند منبع ورودی
۳-۸-۱- اطلاعات مربوط به خط لوله
۳-۸-۲- اطلاعات مربوط به نقاط ورودی (منابع ورودی)
۳-۸-۳- اطلاعات مربوط به حلقه
۳-۸-۴- اتصال گره و لوله
۳-۸-۵- تحلیل شبکه
۳-۹- توصیف مسیر جریان
۳-۱۰- تمرین‌ها
۳-۱۱- منابع و مراجع

فصل چهارم: ملاحظات اقتصادی :

۴-۱- توابع هزینه
۴-۱-۱- منبع آبرسانی و توسعه آن
۴-۱-۲- خطوط لوله
۴-۱-۳- مخزن سرویس (مخزن توزیع)
۴-۱-۴- هزینه انشعاب مسکونی
۴-۱-۵- هزینه انرژی
۴-۱-۶- هزینه احداث
۴-۲- قیمت¬گذاری دوره عمر
۴-۳- یکسان‌سازی هزینه‌ها
۴-۳-۱- روش سرمایه‌گذاری
۴-۳-۲- روش مستمری سالیانه
۴-۳-۳- روش ارزش کنونی خالص یا ارزش خالص
۴-۴- پارامترهای تابع هزینه
۴-۵- ضریب هزینه نسبی
۴-۶- اثر تورم
۴-۷- تمرین‌ها
۴-۸- منابع و مراجع

فصل پنجم: اصول تشکیل شبکه :

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

۵-۱- محدودیت‌ها
۵-۱-۱- محدودیت‌های اطمینان‌پذیری
۵-۱-۲- محدودیت‌های سیستم
۵-۲- فرمول‌بندی مسئله
۵-۳- گرد کردن متغیرهای طراحی
۵-۴- پارامترهای ضروری برای تعیین اندازه شبکه
۵-۴-۱- میزان مصرف آب
۵-۴-۲- نرخ آبرسانی
۵-۴-۳- ضریب اوج مصرف
۵-۴-۴- حداقل فشار مورد نیاز
۵-۴-۵- حداقل قطر لوله اصلی توزیع
۵-۴-۶- حداکثر اندازه شبکه توزیع
۵-۴-۷- ملاحظات اطمینان‌پذیری
۵-۴-۸- دوره طرح شبکه‌های آبرسانی
۵-۴-۹- مناطق آبرسانی
۵-۴-۱۰- انتخاب کلاس و جنس لوله
۵-۵- تمرین‌ها
۵-۶- منابع و مراجع

فصل ششم: خطوط انتقال آب :

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

۶-۱- لوله‌های اصلی ثقلی
۶-۲- لوله اصلی دارای پمپ
۶-۲-۱- فرآیند طراحی تکراری
۶-۲-۲- فرآیند طراحی صریح
۶-۳- پمپاژ مرحله به مرحله
۶-۳-۱- خطوط لوله طولانی در توپوگرافی مسطح
۶-۳-۲- طراحی خطوط لوله در توپوگرافی با اختلاف ارتفاع زیاد
۶-۴- اثر افزایش جمعیت
۶-۵- انتخاب شبکه‌های ثقلی و شبکه‌های دارای پمپ
۶-۵-۱- معیار انتخاب لوله اصلی ثقلی
۶-۶- تمرین‌ها
۶-۷- منابع و مراجع

فصل هفتم: لوله‌های اصلی توزیع آب :

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

۷-۱- لوله‌های اصلی توزیع ثقلی
۷-۲- لوله‌های اصلی توزیع دارای پمپ
۷-۳- تمرین‌ها
۷-۴- منابع و مراجع

فصل هشتم: شبکه‌های شاخه‌ای دارای یک منبع :

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

۸-۱- سیستم شاخه‌ای، ثقلی
۸-۱-۱- سیستم‌های شعاعی
۸-۱-۲- سیستم شاخه‌ای
۸-۲- سیستم‌های شاخه‌ای دارای پمپ
۸-۲-۱- شبکه‌های شعاعی
۸-۲-۲- سیستم‌های شاخه‌ای دارای پمپ
۸-۳- اصول انتخاب جنس و کلاس لوله
۸-۴- تمرین‌ها
۸-۵- منابع و مراجع

فصل نهم: شبکه‌های حلقوی دارای یک منبع :

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

۹-۱- شبکه‌های حلقوی و ثقلی
۹-۱-۱- روش قطر پیوسته
۹-۱-۲- روش قطر گسسته
۹-۲- سیستم‌های دارای پمپ
۹-۲-۱- روش قطر پیوسته
۹-۲-۲- روش قطر گسسته
۹-۳- تمرین‌ها
۹-۴- منابع و مراجع

فصل دهم: شبکه‌های شاخه‌ای دارای چند منبع :

کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

۱۰-۱- شبکه‌های شاخه‌ای ثقلی
۱۰-۱-۱- روش قطر پیوسته
۱۰-۱-۲- روش قطر گسسته
۱۰-۲- شبکه‌های دارای پمپ
۱۰-۲-۱- روش قطر پیوسته
۱۰-۲-۲- روش قطر گسسته
۱۰-۳- تمرین‌ها
۱۰-۴- منابع و مراجع

فصل یازدهم: شبکه‌های حلقوی دارای چند منبع : 

۱۱-۱- شبکه‌های حلقوی، ثقلی
۱۱-۱-۱- روش قطر پیوسته
۱۱-۱-۲- روش قطر گسسته
۱۱-۲- شبکه¬های توزیع دارای پمپ
۱۱-۲-۱- روش قطر پیوسته
۱۰-۲-۲- روش قطر گسسته
۱۱-۳- تمرین‌ها
۱۱-۴- منابع و مراجع

فصل دوازدهم: تفکیک سیستم‌های بزرگ و تعیین اندازه بهینه منطقه : 

۱۲-۱- تفکیک یک شبکه حلقوی بزرگ و دارای چند منبع
۱۲-۱-۱- توصیف شبکه
۱۲-۱-۲- تحلیل مقدماتی شبکه
۱۲-۱-۳- انتخاب مسیر جریان و انتخاب منبع
۱۲-۱-۴- ایجاد مسیر جریان متصل به منابع ورودی
۱۲-۱-۵- تعیین خط لوله ضعیف برای کوتاه کردن (قطع کردن) مسیر
۱۲-۱-۶- تشکیل و ایجاد شبکه
۱۲-۲- اندازه بهینه منطقه آبرسانی
۱۲-۲-۱- مناطق دایره‌ای شکل
۱۲-۲-۲- منطقه نواری (باریک)
۱۲-۳- تمرین‌ها
۱۲-۴- منابع و مراجع

فصل سیزدهم: بازسازی سیستم‌های توزیع آب :

۱۳-۱- شبکه‌های موازی
۱۳-۱-۱- لوله‌های اصلی ثقلی موازی
۱۳-۱-۲- لوله‌های اصلی توزیع دارای پمپ
۱۳-۱-۳- لوله‌های اصلی توزیع موازی و دارای پمپ
۱۳-۱-۴- سیستم‌های شعاعی موازی و دارای پمپ
۱۳-۲- بازسازی سیستم‌های توزیع آب
۱۳-۲-۱- اصلاح دبی
۱۳-۲-۲- بازسازی لوله اصلی دارای پمپ
۱۳-۲-۳- بازسازی یک لوله اصلی توزیع
۱۳-۲-۴- بازسازی شبکه‌های توزیع آب
۱۳-۳- تمرین‌ها
۱۳-۴- منابع و مراجع

فصل چهاردهم: انتقال ذرات جامد به وسیله خطوط لوله :

۱۴-۱- خطوط لوله انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
۱۴-۱-۱- لوله‌های اصلی ثقلی انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
۱۴-۲-۲- لوله‌های اصلی دارای پمپ برای انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
۱۴-۲- خطوط لوله انتقال کپسول
۱۴-۲-۱- خطوط لوله انتقال ثقلی کپسول
۱۴-۲-۲- لوله‌های اصلی دارای پمپ برای انتقال کپسول
۱۴-۳- تمرین‌ها
۱۴-۴- منابع و مر

پیوست‌ها

پیوست ۱: روش برنامه‌ریزی خطی
پ ۱-۱- فرمول‌بندی مسئله
پ ۱-۲- الگوریتم سیمپلکس
پیوست ۲: روش برنامه‌ریزی هندسی
پیوست ۳: برنامه تحلیل شبکه توزیع آب
پ ۳-۱- برنامه تحلیل شبکه توزیع آب دارای یک منبع ورودی
پ ۳-۲- مجموعه داده‌ها
پ ۳-۳- کد منبع و توسعه آن
پ ۳-۴- برنامه تحلیل شبکه توزیع آب دارای چند منبع ورودی
پ ۳-۵- کد منبع و توسعه آن
پیوست ۴: واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

منابع و مآخذ کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب طراحی شبکه‌های آبرسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.