حراج!

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

23,750 تومان

نویسنده/ مترجم فرشاد نجومی
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۳۸۶
سال چاپ ۱۳۹۶
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۳۲۴۴
سی‌دی ندارد
پروژه ساختمان بلند مرتبه ۱۵ طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی، دیوار برشی با بازشو و تیر عمیق و دیوار حایل
پروژه ساختمان ۵ طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی در جهت x و دیوار برشی در جهت y و سقف تیرچه بلوک
پروژه ساختمان ۳ طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی و سقف تیرچه بلوک
پروژه تحلیل طیفی و کنترل جابه‌جایی ساختمان ۶ طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی
کاربرد و تفسیر نکات آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
کاربرد و تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
کاربرد و تفسیر نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
تحلیل طراحی برش پایه طیفی (شبه دینامیکی زلزله)
طراحی پی گسترده در safe۲۰۱۴

مهندسی گرامی در این کتاب به تحلیل و طراحی چهار پروژه کامل شامل پروژه ساختمان سه طبقه، پنج طبقه، شش طبقه و پانزده طبقه بر اساس آخرین ویرایش مباحث و مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم پرداخته شده است.

در پروژه ساختمان بلند مرتبه پانزده طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی + دیوار برشی با بازشو و طراحی تیرعمیق و دیوار حایل و تحلیل دینامیکی به روش طیفی و همپایه کردن برش پایه، که در آن مراحل تولید نقشه اجرایی، تیر، ستون، دیوار برشی و تیر عمیق توضیح  داده شده است و کنترل جابه‌جایی  و طراحی بر صد در صد برش پایه قاب خمشی + دیوار برشی و کنترل جابه‌جایی و طراحی برای پنجاه درصد برش پایه دیوار برشی و کنترل جابه‌جایی و طراحی بر بیست و پنج درصد برش پایه برای قاب خمشی طبق بند ۱-۸-۴ استاندارد ۲۸۰۰ انجام شده است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

 کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴ :

فصل اول: ترسیم شکل هندسی مدل و واحد‌ها :

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

۱-۱ معرفی نرم‌افزارETABS

۱-۲ معرفی نرم‌افزار SAFE

۱-۳ انتخاب واحدها

۱-۴ ترسیم خطوط کمکی

۱-۵ منظور نمودن مشخصات طبقات

۱-۶ ابزار ترسیم المان‌ها

۱-۷ موضوعات نمایش مدل

۱-۸ انواع انتخاب سقف

فصل دوم:  تعریف خواص مصالح و بارگذاری جانبی :

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

۲-۱ تعریف خواص بتن

۲-۲ تعریف خواص فولاد

۲-۳-۱ تعریف مقاطع ستون

۲-۳-۲ تعریف مقاطع تیر

۲-۴ تعریف سقف (DECK)

۲-۴-۱سقف مجوف Filled Deck

۲-۴-۲ سقف با استفاده از ورق پله‌ای Unfilled Deck

۲-۴-۳ سقف کامپوزیت Solied slab

۲-۵ تعریف طیف طرح Define Response Spectrum Functions

۲-۵-۱ تعریف توسط کاربرAdd user

۲-۵-۲ تعیین ضریب طیف

۲-۶ تعریف بارگذاری استاتیکیDefine Static Load

۲-۷ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبیMass Source

۲-۸ تعریف دیوار(Wall)

۲-۸-۱ نسبت دادن دیوار برشی

۲-۸-۲ نسبت دادن برچسب به دیوار

۲-۸-۳ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار

۲-۸-۴ شبکه‌بندی دیوار

۲-۸-۵ طراحی دیوار برشی

۲-۸-۶ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer

فصل سوم:  انتخاب، نسبت دادن :

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

۳-۱ ابزار انتخاب مدل  Select Object

۳-۲ نسبت دادن صلبیت به سقف

۳-۳ نسبت دادن تکیه‌گاه صلب

۳-۴ آزاد سازی اتصالات Assign Releases

۳-۵ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۳-۶ نسبت دادن دوران به مقطع Axis Orientation

۳-۷ نسبت دادن افزایش یا کاهش مشخصات هندسی مقطع

۳-۸ نسبت دادن بازشو به سقف

۳-۹ نسبت دادن چرخش به جهت بارگذاری سقفAssign Local Axis

۳-۱۰ نسبت دادن بار متمرکز به گرهJoint / Point

۳-۱۱ نسبت دادن بار متمرکز به المان خطیAssign Frame/Line Loads

۳-۱۲ نسبت دادن بار گسترده

۳-۱۳ نسبت دادن بار سطحی به سقف

۳-۱۴ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۳-۱۵ نمایش نیروی محوری برش و ممان به صورت دیاگرام

فصل چهارم: پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت قاب خمشـی بتنـی و سقـف تیـرچه بلـوک :

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

۴-۱ نقشه‌های معماری

۴-۲ معرفی هندسه سازه با‌ توجه به رعایت ضوابط شهرداری

۴-۳ ترسیم ستون‌ها

۴-۴ ترسیم تیر‌ها

۴-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data

۴-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه

۴-۷ تخمین اولیه ابعاد مقاطع

۴-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck

۴-۹ بارگذاری برف

۴-۹-۱ بار برف بام

۴-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب

۴-۹- ۳ Is ضریب اهمیت

۴-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۴-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری

۴-۱۰ بارگذاری استاتیکی زلزله

۴-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A

۴-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

۴-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N

۴-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I

۴-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru

۴-۱۱ معرفی ترکیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان

۴-۱۲ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی Mass Source

۴-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی

۴-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۴-۱۵ ترسیم سقف

۴-۱۶ بارگذاری شطرنجی سقف

۴-۱۷ نسبت دادن سقف صلب

۴-۱۸ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار

۴-۱۹ بارگذاری مرده سقف طبقات

۴-۲۰ بارگذاری دیوار خارجی

۴-۲۱ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون

۴-۲۲ جابه‌جایی تیر پاگرد پله

۴-۲۳ نسبت دادن اثرInclude P-Delta

۴-۲۴ کنترل جابه‌جایی سازه طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۴-۲۴-۱ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۴-۲۵ انجام طراحی بتنی

۴-۲۶ معرفی آیین‌نامه طراحی

۴-۲۶-۱ طراحی میلگرد خمشی تیر

۴-۲۶-۲ طراحی میلگرد برشی تیر

۴-۲۶-۳ طراحی ستون

۴-۲۷ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE

۴-۲۸ ترسیم هندسه پی

۴-۲۹ معرفی مشخصات فولاد

۴-۳۰ معرفی مشخصات بتن پی

۴-۳۱ معرفی خاک زیر پی

۴-۳۲ نسبت دادن مشخصات Slab  به پی

۴-۳۳ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

۴-۳۴ معرفی سطح انتقال بار

۴-۳۵ معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی

۴-۳۶ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها

۴-۳۷ آنالیز و کنترل ابعاد پی

۴-۳۸ کنترل تنش‌های خاک زیر پی

۴-۳۹ طراحی میلگردها

۴-۴۰ کنترل برش منگنه‌ای

۴-۴۱ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

فصل پنجم: پروژه تحلیل طیفی و کنترل جابه‌جایی ساختمان  شـش طبـقـه بـا اسکـلـت قـاب خمشـی بتـنـی :

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

۵-۱ نقشه‌های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله‌ی پارکینگ‌ها

۵-۲ معرفی هندسه سازه

۵-۳ ترسیم ستون‌ها

۵-۴ ترسیم تیر‌ها

۵-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data

۵-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه

۵-۷ تخمین ابعاد اولیه مقاطع

۵-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck

۵-۹ بارگذاری برف

۵-۹-۱ بار برف بام

۵-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب

۵-۹- ۳ Is ضریب اهمیت

۵-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۵-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری

۵-۱۰ بارگذاری استاتیکی زلزله

۵-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A

۵-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

۵-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N

۵-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I

۵-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru

۵-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N

۵-۱۰-۷ ضریب توزیع نیروی جانبی k

۵-۱۱ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی Mass Source

۵-۱۲ معرفی ترکیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان

۵-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی

۵-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۵-۱۵ ترسیم سقف

۵-۱۶ بارگذاری شطرنجی سقف

۵-۱۷ نسبت دادن سقف صلب

۵-۱۸ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار

۵-۱۹ بارگذاری مرده سقف طبقات

۵-۲۰ بارگذاری دیوار خارجی

۵-۲۱ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون

۵-۲۲ جابه‌جایی تیر پاگرد پله

۵-۲۳ نسبت دادن اثرInclude P-Delta

۵-۲۴ انجام قدم به قدم تحلیل شبه دینامیکی

۵-۲۴-۱ قدم اول – تعیین ضریب طیف

۵-۲۴-۲ قدم دوم – تعیین ضرایب طیف طرح

۵-۲۴-۳٫ قدم سوم – تعیین مقدار ضریب N و اصلاح طیف

۵-۲۴-۴ قدم چهارم – معرفی طیف طرح به نرم‌افزار

۵-۲۴-۵ قدم پنجم – وارد نمودن ضریب طیف، جهت اثر، میرائی

۵-۲۴-۶ قدم ششم – وارد نمودن تعداد مدها

۵-۲۴-۷ قدم هفتم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه

۵-۲۵ کنترل جابه‌جایی سازه طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۵-۲۵-۱ اعمال قدم به قدم بند ۳-۵-۳ در کنترل جابه‌جایی استاندارد ۲۸۰۰

۵-۲۵-۲ قدم اول – ساخت فایل زمان تناوب اصلی

۵-۲۵-۳ قدم دوم – محاسبه زمان تناوب اصلی

۵-۲۵-۴ قدم سوم – محاسبه ضریب زلزله با زمان تناوب جدید

۵-۲۵-۵ قدم چهارم – هم‌پایه کردن ضریب تحلیل دینامیکی

۵-۲۵-۶ قدم پنجم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه

۵-۲۵-۷ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۵-۲۶ انجام طراحی بتنی

۵-۲۶-۱ معرفی آیین‌نامه طراحی

۵-۲۶-۲ طراحی میلگرد خمشی تیر

۵-۲۶-۳ طراحی میلگرد برشی تیر

۵-۲۶-۴ طراحی ستون

۵-۲۷ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE

۵-۲۸ ترسیم هندسه پی

۵-۲۹ معرفی مشخصات فولاد

۵-۳۰ معرفی مشخصات بتن پی

۵-۳۱ معرفی خاک زیر پی

۵-۳۲ نسبت دادن مشخصات Slab  به پی

۵-۳۳ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

۵-۳۴ معرفی سطح انتقال بار

۵-۳۵ معرفی ترکیب‌ بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی

۵-۳۶ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها

۵-۳۷ آنالیز و کنترل ابعاد پی

۵-۳۸ کنترل تنش‌های خاک زیر پی

۵-۳۹ طراحی میلگردها

۵-۴۰ کنترل برش منگنه‌ای

۵-۴۱ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

فصل ششم: پروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی در جهت X و دیوار برشی در جهت Y و سقف تیرچه بلوک :

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

۶-۱ نقشه‌های معماری

۶-۲ معرفی هندسه سازه

۶-۳ ترسیم ستون‌ها

۶-۳-۱ ترسیم تیر‌ها

۶-۴ تعریف خواص بتن Material Property Data

۶-۵ تعریف مقاطع اولیه سازه

۶-۶ تخمین ابعاد اولیه مقاطع

۶-۷ سقف تیرچه بلوکFilled Deck

۶-۸ بارگذاری برف

۶-۹-۱ بار برف بام

۶-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب

۶-۹- ۳ Is ضریب اهمیت

۶-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۶-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری

۶-۱۰ بارگذاری استاتیکی زلزله

۶-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A

۶-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان B

۶-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N

۶-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I

۶-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru

۶-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N

۶-۱۱ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی Mass Source

۶-۱۲ معرفی ترکیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان

۶-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی

۶-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۶-۱۵ ترسیم سقف

۶-۱۵-۱ بارگذاری شطرنجی سقف

۶-۱۶ نسبت دادن سقف صلب

۶-۱۷ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار

۶-۱۸ بارگذاری مرده سقف طبقات

۶-۱۹ بارگذاری دیوار خارجی

۶-۲۰ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون

۶-۲۱ جابه‌جایی تیر پاگرد پله

۶-۲۲ نسبت دادن اثرInclude P-Delta

۶-۲۳ تعریف دیوار(Wall)

۶-۲۳-۱ نسبت دادن دیوار برشی

۶-۲۳-۲ نسبت دادن برچسب به دیوار

۶-۲۳-۳ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار

۶-۲۳-۴ شبکه‌بندی دیوار

۶-۲۳-۵ طراحی دیوار برشی

۶-۲۳-۶ طراحی دیوار به روش T&C((Simplified C and T section

۶-۲۳-۶-۱ بررسی نتایج طراحی روش T&C

۶-۲۳-۷ طراحی دیوار به روش فاصله یکسان uniform Reinforcing Pier Section))

۶-۳۲-۷-۱ بررسی نتایج طراحی دیوار به روش فاصله یکسان

۶-۲۳-۸ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer

۶-۲۳-۹ طراحی به روش ترسیم ((General Reinforcing Pier Section

۶-۲۵ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۶-۲۶ انجام طراحی بتنی قاب خمشی

۶-۲۷ معرفی آیین‌نامه طراحی

۶-۲۷-۱ طراحی میلگرد خمشی تیر

۶-۲۷-۲ طراحی میلگرد برشی تیر

۶-۲۷-۳ طراحی ستون

۶-۲۸ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE

۶-۲۹ ترسیم هندسه پی

۶-۳۰ معرفی مشخصات فولاد

۶-۳۱ معرفی مشخصات بتن پی

۶-۳۲ معرفی خاک زیر پی

۶-۳۳ نسبت دادن مشخصات Slab  به پی

۶-۳۴ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

۶-۳۵ معرفی سطح انتقال بار

۶-۳۶ معرفی ترکیب‌ بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی

۶-۳۷ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها

۶-۳۸ آنالیز و کنترل ابعاد پی

۶-۳۹ کنترل تنش‌های خاک زیر پی

۶-۴۰ طراحی میلگردها

۶-۴۱ کنترل برش منگنه‌ای

۶-۴۲ فرض اولیه برای مهندسانی که ضخامت پی را مدنظر ندارند

فصل هفتم: پروژه ساختمان پانزده طبقه با سیستم  دوگانه قاب خمشی بتنی + دیوار برشی :

کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

۷-۱ نقشه‌های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله‌ی پارکینگ‌ها

۷-۲ معرفی هندسه سازه

۷-۳ ترسیم ستون‌ها

۷-۴ ترسیم تیر‌ها

۷-۵ تعریف خواص بتن Material Property Data

۷-۶ تعریف مقاطع اولیه سازه

۷-۷ تخمین ابعاد اولیه مقاطع

۷-۸ سقف تیرچه بلوکFilled Deck

۷-۹ بارگذاری برف

۷-۹-۱ بار برف بام

۷-۹-۲ Cs ضریب اثر شیب

۷-۹- ۳ Is ضریب اهمیت

۷-۹- ۴ Ct ضریب شرایط دمایی

۷-۹-۵ Ce ضریب برف‌گیری

۷-۱۰ بارگذاری استاتیکی زلزله

۷-۱۰-۱ شتاب مبنای طرح A

۷-۱۰-۲ ضریب بازتاب ساختمان  B

۷-۱۰-۳ ضریب اصلاح طیف N

۷-۱۰-۴ ضریب اهمیت ساختمان I

۷-۱۰-۵ ضریب رفتار و شکل پذیری سازه Ru

۷-۱۰-۶ ضریب اصلاح طیف N

۷-۱۰-۷ ترازپایه

۷-۱۰-۸ ضریب توزیع نیروی جانبی K

۷-۱۱ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی Mass Source

۷-۱۲ معرفی ترکیب ‌بار بر اساس مقررات ملی ساختمان

۷-۱۳ نسبت دادن صلبیت به گره‌های تکیه‌گاهی

۷-۱۴ نسبت دادن نواحی صلب Frame End Length Offsets

۷-۱۵ ترسیم سقف

۷-۱۵-۱ بارگذاری شطرنجی سقف

۷-۱۶ نسبت دادن سقف صلب

۷-۱۷ بارهای وارده به سقف و دتایل‌های سقف و دیوار

۷-۱۸ بارگذاری مرده سقف طبقات

۷-۱۸-۱ بارگذاری دیوار خارجی

۷-۱۹ بارگذاری خاک پشت دیوار حایل

۷-۲۰ نسبت دادن ترک‌خوردگی به تیر و ستون

۷-۲۱ جابه‌جایی تیر پاگرد پله

۷-۲۲ نسبت دادن اثرInclude P-Delta

۷-۲۳ تعریف دیوار(Wall)

۷-۲۳-۱ نسبت دادن دیوار برشی

۷-۲۳-۲ شبکه‌بندی دیوار

۷-۲۳-۳ ایجاد باز شو در دیوار برشی

۷-۲۳-۴ نسبت دادن برچسب به دیوار

۷-۲۳-۵ نسبت دادن برچسب به ستون‌های کناری

۷-۲۳-۶ نسبت دادن اثر ترک‌خوردگی به دیوار

۷-۲۴-۱ قدم اول – تحلیل طیفی تعیین ضریب طیف

۷-۲۴-۲ قدم دوم – تعیین ضرایب طیف طرح

۷-۲۴-۳٫ قدم سوم – تعیین مقدار ضریب N و اصلاح طیف

۷-۲۴-۴ قدم چهارم – معرفی طیف طرح به نرم‌افزار

۷-۲۴-۵ قدم پنجم – وارد نمودن ضریب طیف، جهت اثر، میرائی

۷-۲۴-۶ قدم ششم – وارد نمودن تعداد مدها

۷-۲۴-۷ قدم هفتم – هم‌پایه کردن، و اصلاح برش پایه

۷-۲۵ کنترل جابه‌جایی سازه طبق استاندارد ۲۸۰۰

۷-۲۵-۱ کنترل جابه‌جایی قاب خمشی + دیوار برشی برای ۱۰۰ درصد برش پایه

۷-۲۵-۲ کنترل جابه‌جایی دیوار برشی برای ۵۰ درصد برش پایه

۷-۲۵-۳ کنترل جابه‌جایی قاب خمشی برای ۲۵ درصد برش پایه

۷-۲۶ نمایش گرافیکی تغییر مکان طبقات

۷-۲۷ انجام طراحی بتنی

۷-۲۷-۱ معرفی آیین‌نامه طراحی

۷-۲۷-۲ طراحی ستون

۷-۲۷-۲-۱ نکات اجرایی ترسیم ستون‌ها در شکل پذیری ویژه

۷-۲۷-۳ طراحی میلگرد خمشی تیر

۷-۲۷-۴ طراحی میلگرد برشی تیر

۷-۲۷-۵ طراحی دیوار به روش فاصله یکسان uniform Reinforcing Pier Section))

۷-۲۷-۶ بررسی نتایج طراحی دیوار به روش فاصله یکسان

۷-۲۷-۷ بررسی نتایج طراحی تیر عمیق دیوار

۷-۲۷-۸ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ((Section Designer

۶-۲۳-۹ طراحی به روش ترسیم ((General Reinforcing Pier Section

۷-۲۸ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS بهSAFE

۷-۲۹ ترسیم هندسه پی

۷-۳۰ معرفی مشخصات فولاد

۷-۳۱ معرفی مشخصات بتن پی

۷-۳۲ معرفی خاک زیر پی

۷-۳۳ نسبت دادن مشخصات Slab  به پی

۷-۳۴ نسبت دادن مشخصات خاک به پی

۷-۳۵ معرفی سطح انتقال بار

۷-۳۶ معرفی ترکیب ‌بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی

۷-۳۷ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها

۷-۳۸ آنالیز و کنترل ابعاد پی

۷-۳۹ کنترل تنش‌های خاک زیر پی

۷-۴۰ طراحی میلگردها

۷-۴۱ کنترل برش منگنه‌ای

۷-۴۲ نکات اجرایی ترسیم پی

منابع و مآخذ فهرست مطالب کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴

توضیحات تکمیلی

وزن 500 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب طراحی سازه‌های بتنی در ETABS۲۰۱۵ & SAFE۲۰۱۴”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.