حراج!

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

11,000 تومان 10,450 تومان

نویسنده/ مترجم: حمیدرضا روانشادنیا
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۱۸۴
سال چاپ: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: چهارم
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۹۶۷
سی‌دی: ندارد

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: ۵۷۳۴ دسته: ,

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

شـرح و درس آزمـون‌هـای نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها : 

فهرست مطالب کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها :

پیشگفتار

فصل اول: مبانی، مفاهیم و کلّیات :

۱-۱- سازه و تحلیل سازه

۱-۲- معرفی انواع اعضای سازه‌ای

۱-۳- انواع قیدها و اتّصالات سازه‌ای ۱۰

۱-۳-۱-۲-   قید مفصلی

۱-۳-۱-۵-  قید لغزشی و یا مفصل برشی

۱-۴- انواع تکیه‌گاه‌ها و شرایط تکیه‌گاهی

۱-۴-۱-  تکیه‌گاه ساده

۱-۴-۲- تکیه‌گاه غلتکی

۱-۴-۳- تکیه‌گاه گیردار

۱-۴-۴- تکیه‌گاه لغزنده گیردار

۱-۴-۵- تکیه‌گاه رابط یا میله‌ای

۱-۵- معرفی انواع فنرها

۱-۶- انواع نیروهای وارد بر سازه‌ها

۱-۷- مفاهیم تعادل، پایداری و ناپایداری در سازه‌ها

۱-۷-۱- تعادل

۱-۷-۱-۱-  عضو دو نیروئی

۱-۷-۱-۲- عضو سه نیرویی

۱-۷-۲- پایداری

۱-۷-۲-۱ ناپایداری ایستایی

۱-۷-۲-۲- ناپایداری هندسی داخلی

۱-۷-۲-۳- ناپایداری هندسی خارجی

۱-۷-۳- الگوهای پایداری در سازه‌ها

۱-۳-۷-۱- مفصل موهومی

۱-۸- پایداری نسبی  (اتصال دو سازه، سه سازه)

۱-۸-۱- انواع اتصال دو جسم بهم

۱-۸-۱-۱-اتصال دو جسم توسط سه میله غیر همرس و غیر موازی

۱-۸-۱-۲- اتصال دو جسم توسط یک میله و یک مفصل

۱-۸-۲- انواع اتصال سه جسم متصل

۱-۸-۲-۱- اتصال سه جسم توسط سه مفصل

۱-۸-۲-۲- اتصال سه جسم توسط شش عضو دو نیروئی

فصل دوم: معین و نامعین بودن سازه‌ها :

۲-۱- درجه نامعینی سازه‌ها

۲-۲- تعیین درجه نامعینی در قابها

۲-۲-۱- روش شمارش معادلات و مجهولات

۲-۲-۱-۱- معادلات شرط

۲-۲-۲- روش شمارش حلقه‌ها و کادرهای بسته

۲-۲-۳- روش تبدیل قاب به شاخه‌های معین

۲-۳- تعیین درجه نامعینی در تیرهای سراسری

۲-۴- تعیین درجه نامعینی در خرپاها

۲-۵- تعیین درجه نامعینی در سازه‌های دارای کابل

۲-۶- تعیین درجه نامعینی در سازه‌های دارای فنرهای انتقالی، و فنرهای دورانی

فصل سوم: تحلیل سازه‌های معین :

پیش‌نیازهای فصل سوم شـرح و درس آزمـون‌هـای نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

۳- ۱- مقدمه

۳-۲- راهنمای انتخاب روش برای تحلیل سازه‌های معین

۳-۲-۱- راهنمای روش‌های انرژی برای تحلیل سازههای معین

۳-۲-۲- راهنمای روش تیر مزدوج

۳-۲-۳- راهنمای روش لنگر سطح

۳-۲-۴- راهنمای روابط تیرهای پایه

۳-۳- یادآوری از استاتیک:

ترسیم نمودار تغییرات نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی

۳-۳-۱- تعریف نیروی برشی:

۳-۳-۲- تعریف نیروی محوری:

۳-۳-۳- تعریف لنگر خمشی:

۳-۳-۴- نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (روش جمع زدن)

۳-۳-۴-۱- ترسیم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن

۳-۳-۴-۲- ترسیم نمودار لنگر خمشی به روش جمع زدن

۳-۳-۴-۳- مثال‌هایی برای ترسیم نمودار برش و لنگر خمشی در سازه‌های معین

۳-۴- تعیین تغییرشکل‌های سازه‌ معین

۳-۵- روش کار مجازی ”بار واحد“ برای تحلیل سازههای معین

۳-۵-۱- گامهای روش کار مجازی برای تحلیل سازه معین

۳-۶- روش کار حقیقی ـ انرژی برای تحلیل سازه‌های معین

۳-۶-۱- قضیه کاستیگلیانو

۳-۶-۲- انرژی کرنشی داخلی تحت بارهای محوری

۳-۶-۳- انرژی کرنشی داخلی تحت خمش خالص

۳-۶-۴- انرژی کرنشی داخلی بر اثر تلاش برشی

۳-۶-۵- انرژی کرنشی در تیر بر اثر نیروی برشی

۳-۶-۶- انرژی کرنشی در میله بر اثر گشتاور پیچشی

۳-۶-۷- تعیین تغییر شکل تیر و قابها به روش انرژی

۳-۶-۷-۱- تعیین تغییر شکل تیرهای خمیده

۳-۷- روش تیر مزدوج برای تحلیل سازههای معین

۳-۷-۱- گام‌های روش تیر مزدوج

۳-۷-۲- چند نکته مهم در روش تیر مزدوج

۳-۸- روش لنگر سطح

۳-۸-۱- مراحل روش لنگرسطح

۳-۸-۲- چند نکته مهم در روش لنگر سطح

۳-۹- استفاده از روابط تیرهای پایه برای تحلیل سازههای معین

۳-۱۰- تحلیل خرپاهای معین

۳-۱۰-۱- روش مفصل برای تحلیل خرپای معین

۳-۱۰-۲- روش مقطع برای تحلیل خرپاهای معین

تسـت‌های فصل سـوم آزمـون   نظام مهندسی سال‌‌های گذشته

فصل چهارم / تحلیل سازه‌های نامعین :

شـرح و درس آزمـون‌هـای نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

۴-۱- پیش نیازهای فصل ۴

۴-۲- خلاصه تحلیل سازههای نامعین

۴-۳- راهنمای انتخاب روش تحلیل سازههای نامعین

۴-۳-۱- راهنمای استفاده از روش نیرو ( نرمی)

۴-۳-۲- راهنمای استفاده از روش تغییر مکان (سختی)

۴-۳-۳- راهنمای استفاده از روش معادل‌سازی با فنر

۴-۳-۴- راهنمای استفاده از روش تحلیل تقریبی

۴-۴- روش سازگاری تغییر شکل‌ها برای تحلیل سازههای نامعین

۴-۵- روش معادل‌سازی با فنر برای تحلیل سازههای نامعین

۴-۵-۱- معرفی انواع فنر و نحوه معادل سازی یک عضو با فنر

۴-۵-۱-۱- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت نیروی محوری

۴-۵-۱-۲- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت خمش

۴-۵-۱-۳- سختی فنرهای دورانی، معادل با اعضاء تحت پیچش

۴-۵-۱-۴- فنرهای موازی

۴-۵-۱-۵- فنرهای سری

۴-۶- روش شیب افت

۴-۶-۱ درجه آزادی

۴-۶-۱-۲ درجه آزادی چرخشی (D۲)

۴-۶-۱-۳  نکات درجه‌ی آزادی

۴-۶-۲ مجهولات، قراردادها و روابط روش شیب افت

۴-۶-۲-۱- قرارداد علامت شیب‌ها و دوران‌ها در روش شیب‌افت

۴-۶-۲-۲- روابط شیب افت

۴-۷ روش توزیع لنگر

۴-۷-۱ تعاریف و اصطلاحات مربوط به روش توزیع لنگر

۴-۷-۱-۱- سختی دورانی

۴-۷-۱-۱-۱- جدول مقادیر سختی دورانی

۴-۷-۱-۲- ضریب انتقال لنگر عضو (C)

۴-۷-۱-۳- ضریب توزیع لنگر (D)

۴-۷-۱-۳-۱- جدول ضرایب انتقال

۴-۷-۱-۴- لنگرهای گیرداری FEM

۴-۷-۲ مراحل تحلیل سازه به روش توزیع لنگر

۴-۸ روش پرتال

۴-۹ تعاریف تقارن و پادمتقارن

۴-۹-۱- نمونه‌هایی از بارگذاری متقارن

۴-۹-۲- نمونه‌هایی از بارگذاری پادمتقارن

۴-۹-۳- سازه متقارن ـ بار متقارن

۴-۹-۴- سازه متقارن – بار پاد متقارن

۴-۹-۵- سازه پادمتقارن ـ بار متقارن

۴-۹-۶- سازه پادمتقارن ـ بار پادمتقارن

تسـت‌های فصل چهارم آزمـون  نظام مهندسی سال‌های گذشته

فصل پنجم: خط تاثیر :

شـرح و درس آزمـون‌هـای نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

۵-۱- خط تأثیر چیست؟

۵-۲- روش مولر ـ برسلاو

۵-۲-۱- خط تأثیر لنگر خمشی

۵-۲-۲- خط تأثیر نیروی برشی در عضو

۵-۳- خط تأثیر در سازه‌های نامعین

۵-۴- کاربرد خط تأثیر

تسـت‌های فصل پنجم آزمـون   نظام مهندسی سال‌‌های گذشته

کلید واژه

 

 

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *