طراحی سازه های فولادی به روش حالت حدی و مقاومت مجاز LRFD- ASD – جلد ششم

45,000 تومان

مولف : مجتبی ازهری
ناشر : انتشارات ارکان دانش
موضوع : سازه های فولادی- طرح و ساختمان

 

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: SO-5778 دسته: ,

مطالبی که در کتاب طراحی سازه های فولادی به روش حالت حدی و مقاومت مجاز  LRFD- ASD – جلد ششم خواهید آموخت:

فصل اول: کلیاتی در مورد اتصالات سازه های فولادی

مقدمه:: انواع اتصالات برحسب فن اتصال::پرچ:: پیچ:: جوش:: انواع اتصالات برحسب میزان صلبیت آن:: اتصال صلب:: اتصال ساده:: اتصال نیمه صلب و منحنی:: انواع اتصالات برحسب نیروی انتقالی:: انواع اتصالات برحسب شکل هندسی :: اتصال ساده ی قاب شده:: اتصال ساده ی نشسته ی تقویت نشده:: اتصال ساده ی نشسته ی تقویت شده:: اتصال توسط ورق های فوقانی، تحتانی و نبشی جان:: اتصال توسط نیمرخ های سپری:: اتصال توسط ورق انتهایی جوش شده به تیر:: اتصالات زانویی::اتصالات خرپایی:: اتصالات لوله ای:: اتصالات در قاب های صنعتی:: اتصالات خورجینی:: انواع اتصالات برحسب نوع عضو اتصالی:: اتصال تیر به تیر:: اتصال ستون به ستون::اتصال تیر به ستون:: اتصال مهار جانبی و بادبند به تیر و ستون:: اتصال ستون به فونداسیون:: مراجع

فصل دوم: اتصالات جوشی

مقدمه:: فرآیندهای جوشکاری:: جوش گازی:: جوشکاری توسط قوس الکتریکی:: فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی با محافظت سرباره:: جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش دار (SMAW) ::جوش قوس الکتریکی زیر پودری (SAM) :: جوش قوس الکتریکی با گاز محافظ (GMAW) :: جوش قوس الکتریکی با الکترود توپودری(FCAW) ::جوشکاری گاز الکتریکی (EGW) :: جوشکاری سرباره ی الکتریکی(ESW) :: جوشکاری گل میخ ها :: انواع الکترود و نحوه ی انتخاب آن ها:: انواع الکترود برحسب نوع پوشش:: انواع الکترود برحسب مقاومت و نحوه ی مصرف:: انتخاب نوع الکترود:: نکات اجرایی و ایمنی جوشکاری:: نکات اجرایی جوشکاری:: نکات ایمنی جوشکاری::جوشکاری فولادهای ساختمانی:: معایب و نواقص جوش:: لکه ی قوس:: تخلخل:: ذوب و نفوذ ناقص:: جذب ناخالصی ها:: ذرات سرباره ی محبوس شده و اختلال گل جوش:: سوختن جوش:: بریدگی کناره ی جوش:: پاشش:: سررفتن جوش:: ترک در جوش:: خوردگی در جوش:: انقباض جوش و تنش های پسماند در آن:: بازرسی، کنترل و آزمایش جوش:: اقدامات قبل از شروع جوشکاری:: اقدامات در حین عملیات جوشکاری:: اقدامات پس از انجام عملیات جوشکاری:: مشخصات فنی روند جوشکاری(WPS ):: گزارش تایید صلاحیت روند جوشکاری(PQR) :: انواع جوش و اتصالات جوشی:: اتصالات جوشی از نظر وضعیت قرارگیری اعضای اتصال:: انواع وضعیت جوشکاری:: انواع جوش:: علائم جوشکاری:: سطح موثر جوش و محدودیت اندازه ی آن:: سطح موثر جوش شیاری:: سطح موثر جوش گوشه:: سطح موثر جوش کام و انگشتانه:: محدودیت ضخامت گلوگاه جوش شیاری:: محدودیت ضخامت اندازه ی جوش گوشه:: محدودیت اندازه ی جوش انگشتانه و کام:: مقدمه ای برطراحی اتصال::مقاومت جوش:: الکترودهای سازگار با مصالح فلز پایه:: نحوه ی محاسبه ی تنش در جوش:: مراجع

فصل سوم: اتصالات پیچی

مقدمه:: مزایا و معایب اتصالات پیچی:: مزایای اتصالات پیچی:: معایب اتصالات پیچی:: پیچ های معمولی و پیچ های پرمقاومت:: پیچ های معمولی:: پیچ های پرمقاومت::پیش تنیدگی پیچ های پرمقاومت:: نیروی پیش تنیدگی:: نحوه ایجاد نیروی پیش تنیدگی:: کنترل کیفیت و تضمین کیفیت:: اتصالات اتکایی و اصطحکاکی:: اتصالات اتکایی::اتصالات اصطحکاکی:: ترکیب برش و کشش در اتصالات پیچی:: اندرکنش برش و کشش در اتصالات اتکایی:: اندرکنش برش و کشش در اتصالات اصطحکاکی:: مشخصات و فواصل سوراخ ها در اتصالات پیچی:: روش های سوراخ کردن قطعات ولادی:: انواع سوراخ ها در اتصالات پیچی:: فواصل حداقل و حداکثر سوراخ ها:: مقاومت کششی طراحی و مقاومت برشی طراحی در اتصالات اتکایی:: مقاومت کششی اسمی و مقاومت برشی اسمی :: ضوابط طراحی اتصالات اتکایی براساس نگرش حالت حدی(LRFD) :: ضوابط طراحی اتصالات اتکایی براساس نگرش مقاومت مجاز(ASD) :: اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اتکایی:: مقاومت کششی طراحی و مقاومت برشی طراحی در اتصالات اصطحکایی:: اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اصطحکاکی:: مقاومت اتکایی در جدار سوراخ پیچ:: نواحی تاثیرپذیر اجزای اتصال دهنده و وسایل اتصال:: مقاومت کششی اعضاء در مجاورت ناحیه ی اتصال:: مقاومت برشی اعضاء  در مجاورت ناحیه ی اتصال:: مقاومت برش قالبی:: مقاومت فشاری اعضا در مجاورت ناحیه ی اتصال:: نحوه ی تعیین تنش در اتصالات پیچی:: اتصالات پیچی تحت نیروی بدون خروج از مرکزیت:: تعیین سطح مقطع خالص موثر:: اتصال پیچی تحت اثر هم زمان نیروی برشی و لنگر پیچشی:: اتصال پیچی تحت اثر هم زمان نیروی برشی و نیروی کششی:: اتصال پیچی تحت اثر هم زمان نیروی برشی و لنگرخمشی::مراجع

فصل چهارم: اتصال مفصلی (ساده) به کمک نبشی جان

کلیات:: صلبیت اتصال نبشی جان:: مراحل طراحی اتصال قاب شده ی تیر به ستون به کمک جوش:: مراحل طراحی اتصال قاب شده ی تیر به ستون به کمک پیچ::طراحی اتصالات ساده ی تیرها:: مراجع

فصل پنجم: اتصالات ساده ی نشسته تیر به ستون

کلیات:: اتصال نشسته ی تقویت نشده:: تعیین ابعاد نبشی نشیمن:: طراحی اتصال نبشی به ستون:: کنترل خمش جان ستون:: کنترل خمش جان ستون:: اتصالات نشسته ی تقوت شده:: مراحل طراحی اتصال نشسته ی تقویت شده با لبه های قائم:: طراحی اتصال نشسته با تقویت مثلثی شکل:: اتصالات نشسته ی خورچینی::اتصال خورچینی با نشیمن انعطاف پذیر:: اتصال خورچینی با نشیمن تقویت شده:: مراجع

فصل ششم: اتصالات خمشی (ممان گیر) تیر به ستون

مقدمه:: انواع اتصالات خمشی متداول:: اتصال خمشی توسط ورق های فوقانی و تحتانی (جان های تیر و ستون دریک صفحه) :: اتصال خمشی مستقیم تیر به ستون( جان های تیر و ستون در یک صفحه) :: اتصال خمشی(صفحه ی جان تیر عمود برصفحه ی جان ستون) :: اتصال تیر به ستون توسط سپری:: اتصال تیر به ستون توسط وررق انتهایی:: تعیین ضخامت ورق انتهایی:: کنترل تنش در پیچ های اتصال:: کنترل تسلیم موضعی جان:: اتصال مستقیم تیر به ستون:: اتصالات نیمه صلب:: طراحی لرزه ای اتصالات خمشی:: اتصال خمشی تیر به ستون در قاب های خمشی متوسط و ویژه:: اتصالات خمشی از پیش تایید شده:: الزامات عمومی اتصالات خمشی از پیش تایید شده:: اتصال خمشی مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته(RBS) :: اتصال خمشی فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال خمشی فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی(BSEEP) :: اتصال خمشی پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری(BFP) :: اتصال خمشی جوشی به کمک ورق های روسری و زیرسری(WFP) :: اتصال خمشی تقویت نشده ی جوشی (WUF-W) :: مراجع

فصل هفتم: اتصالات زانویی

مقدمه:: اتصال زانویی چهارگوش:: اتصالات زانویی ماهیچه ای:: طراحی اتصال زانویی با ماهیچه ی خطی:: طراحی اتصال زانویی با ماهیچه منحنی:: مراجع

فصل هشتم: طراحی اتصالات خورجینی خمشی(گیردار)

مقدمه:: انواع، تحلیل و ضوابط طراحی قاب با اتصالات خورجینی خمشی:: انواع اتصال خورجینی خمشی:: حلیل قاب با اتصال خورجینی خمشی:: ضوابط طراحی قاب با اتصال خورجینی خمشی:: اتصال خورجینی خمشی با ورق های اتصال افقی(نوع ۱) :: اتصال خورجینی خمشی با ورق های اتصال قائم(نوع ۲) :: مراجع

فصل نهم: طراحی ورق های کف ستون

مقدمه:: چگونگی رفتار ورق کف ستون:: نحوه ی اجرای ورق کف ستون:: تقویت ورق کف ستون:: روند تحلیل و طراحی اتصال پای ستون:: رفتار کف ستون تحت اثر نیروی محوری و خمش یک طرفه:: توزیع تنش خطی با فرض رفتار الاستیک در تحلیل(نگرش اول) :: تحلیل اتصال پای ستون تحت اثر نیروی محوری و… :: تحلیل اتصال پای ستون تحت تاثیر نیروی محوری و… :: رفتار کف ستون تحت اثر خمش دوطرفه:: توزیع تنش خطی در تحلیل اتصال ستون به پی(نگرش دوم) :: رفتار کف ستون تحت اثر نیروی محوری و خمش یک طرفه:: تحلیل اتصال ستون به پی ه روش حدی(نگرش سوم) :: رفتار کف ستون تحت اثر نیروی محوری و خمش:: طراحی اجزای اتصال پای ستون::مراجع

فصل دهم: وصله تیرها و ستون ها

مقدمه:: طراحی وصله ی تیرها در سازه های غیر باربر لرزه ای:: نیروهای طراحی اجزای وصله ی تیر در سازه های با رفتار غیرلرزه ای:: طراحی وصله ی ستون ها در سازه های غیرباربر لرزه ای:: کلیات:: نیروهای طراحی وصله ستون در سازه های غیرباربر لرزه ای:: انواع وصله های ستون:: نحوه ی طراحی وصله های ستون در سازه های غیرباربر لرزه ای:: وصله ی تیر و ستون در سیستم های باربر جانبی لرزه ای:: الزامات طراحی وصله ی تیرها در قاب های خمشی لرزه ای:: وصله ستون در قاب های خمشی لرزه ای:: مراجع

فصل یازدهم:  اتصالات خرپایی

مقدمه:: انواع اتصالات خرپایی:: طراحی ورق اتصال:: روش بلاجت در طراحی ورق های اتصال(۱) :: روش ویتمور در طراحی ورق های اتصال (۲) :: تعیین ابعاد ورق اتصال::

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی سازه های فولادی به روش حالت حدی و مقاومت مجاز LRFD- ASD – جلد ششم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا