آشنایی با قانون تملک آپارتمان‌ها

ضوابط و مقررات حاکم بر مالکیت آپارتمان‌ها، در قانون تملک آپارتمان‌ها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه بعدی، مشخص شده است؛ به موجب ماده ۱۴ آئین نامه یادشده، وظیفه مدیر یا…
ادامه مطلب ...