شرکت لوتوس شرکت لوتوس
0 out of 5
0 ratings
  • 0

    نوشته‌ها

  • 0

    نظرات

  • 10

    بازدیدها

درباره

شرکت لوتوس

گــــروه اقــــتصادی و مهــــندسی لـوتوس از شرکت های فعال در حوزه صنعت ســـاختمان میباشد. ایــن گـــروه با اتــــکا بر تجربیـــات و ســــوابق مدیران و با بــهره گـــیری از نــیروهای خلاق و مـــتخصص در حــال حــاضر چـندین پــروژه لـوکس در سـطح مـــنطقه یــک دارد. گروه لوتوس هــمواره بـه دنـــبال ایجــاد فـرصــت های ســرمایه گذاری نــویـن و روز آمد در عرصه صـنعت ساختمان بــوده اســت. مدیران ایـن گـروه با نگاهی تخصصی به حوزه صـنعت سـاختمان و با آشــنایی بـــه اســــتراتژیـــها و تـــکنیک هـــای کارآمد و به روزراه حـــل هــای اقـــتصادی - انــتفاعی مــناسبی بـرای اجرای پروژه ها بـه کار مــیگیرند , این شرکت بـستر مناسبی برای هـمکاری های مالی و مـــشارکت های ســـاختمانی مبــــتنی بر سود پــایدار بـــرای کلــیه ذیـــنفعان مــــیباشد.

محصولات

وبسایت