شرکت آلوم آرت

امتیاز کاربر: شما اولین نفر باشید!

آﻟﻮم آرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﻪ کارگیری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ بهره‌وری از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ چندین ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ نمای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در ﺳﺎل ۱۳۷۷ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را در راستای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اجرای ﭘﺮوژه های ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

اسلایدر
عنوان
عنوان آیتم اسلایدر

توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد و توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد . توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد .

بیشتر بخوانید
عنوان
عنوان آیتم اسلایدر

توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد و توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد . توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد .

بیشتر بخوانید
عنوان
عنوان آیتم اسلایدر

توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد و توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد . توضیحات مربوط به اسلایدر اینجا قرار میگیرد .

بیشتر بخوانید
0 نظر

هنوز هیچ نظری ثبت نشده است

مقایسه آیتم ها
  • جمع (0)
مقایسه کنید
0