شرکت آلوم آرت شرکت آلوم آرت
0 out of 5
0 ratings
  • 0

    نوشته‌ها

  • 0

    نظرات

  • 40

    بازدیدها

درباره

آﻟﻮم آرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﻪ کارگیری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ بهره‌وری از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ چندین ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ نمای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در ﺳﺎل ۱۳۷۷ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را در راستای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اجرای ﭘﺮوژه های ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

محصولات

وبسایت