الزامات فنی سیستم سقف بیگیت

0

مقالات روش های اجرا و ساخت

الزامات فنی سیستم سقف بیگیت :

۱ – ورق های قوسی شکل بیگیت تنها نقش قالب بتن را ایفا می کند و مقاومت فولاد آن نباید در محاسبات منظور شود.

۲ – به منظور استقرار قالب بیگیت، ضروری است دو پروفیل نبشی L 30x30x3 به لبه های تیرچه ها و تیرهای قاب اصلی سازه با زاویه مناسب به عنوان نشیمن گاه قالب با جوش متصل شود.

۳- ضخامت ورق قالب باید حداقل ۰.۶ میلی متر باشد.

۴- حداقل ضخامت بتن موجود در راس قالب ۵۰ میلی متر می باشد.

۵- حداقل پوشش زیر میلگردها در محل راس قالب به اندازه ۱ سانتی متر می باشد.

۶- حداکثر فاصله محور تا محور تیرچه ها در این روش ۱۵۰ سانتی متر می باشد.

۷- حداقل ضخامت بتن در محل تیرچه ها که از سطح روی تیرچه تا سطح تمام شده بتن اندازه گیری می شود، ۱۷ سانتی متر می باشد.

۸ – عرض موثر دال بتنی رویه که در محاسبات منظور می شود (be) برابر است با نصف عرض موثر محاسباتی حاصل از ضوابط بند ۱۰-۱-۹-۱ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران.

۹- ارتفاع برشگیرها باید طوری در نظر گرفته شود که سطح فوقانی آن حداقل ۲ سانتی متر بالاتر از راس قالب قرار گیرد.

۱۰- به منظور بهبود عملکرد تیرهای کناری در برابر کمانش جانبی-پیچشی، ضروری است تیرچه های متعامد به فواصل حداکثر ۲.۵ متر در چشمه های کناری به تیرچه های سقف جوش شود.

۱۱- در طراحی و اجرای سقف، تامین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به مفاد بند ۲-۹ و پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ ایران الزامی است.

۱۲ – قالب ماندگار بیگیت باید مقاومت لازم در برابر وزن شبکه میلگردی، بتن تازه و بارهای حین اجرا را داشته باشد.

۱۳- ضوابط مربوط به محافظت در مقابل خوردگی به خصوص در مناطق مرطوب و حاشیه دریاها باید رعایت شود.

۱۴- در اجرا با قالب بیگیت باید تمهیدات مناسب برای بستن ابتدا و انتهای قالب ها و جلوگیری از خروج بتن و یا شیره بتن در نظر گرفته شود.

۱۵- درصورت عدم استفاده از شمع بندی زیر سقف در حین اجرا، باید تنش های حاصل از وزن شبکه میلگردی، بتن تازه و بارهای حین اجرا به تنش های حاصل از بارگذاری پس از گیرش بتن اضافه شده و مقطع تیرچه بر اساس مجموع تنش ها محاسبه شود.

۱۶- رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی است.

۱۷- رعایت الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.

۱۸- صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تامین شود.

۱۹- در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اجزای تاسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.

۲۰ – سایر ضوابط و ملاحظات طراحی و اجرا منطبق بر ضوابط فصل۱۰-۱-۹ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.