توسعه صنعتی کشورها و موفقیت پروژه

0

مقالات مدیریت پروژه و ساخت

توسعه صنعتی کشورها و موفقیت پروژه

دانش بر پایه روابط علت و معلولی استوار است ومدیریت دانش پایه نیازمند آگاهی از متغیرهای مستقل به عنوان علل در مقابل معلول می باشد. متغیرهای مستقل در هرشاخه از زندگی بشری در دوره های زمانی مختلف و در کشورهای گوناگون با هم متفاوت است،لذا شناخت این متغیرهای مستقل در حوزه های خاص،در یک برهه زمانی معین از تاریخ یک کشور نیازمند استفاده از قضاوت خبرگان آن حوزه در آن زمان می باشد. نیاز روزافزون جهان به انرژی و حفظ وابستگی بشر به سوخت های هیدروکربوری،با وجود تمهیدات صورت گرفته برای سوخت های جایگزین در سالیان آتی،اهمیت پروژه های نفت و گاز ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر عمده نفت و گاز جهان را دوچندان نموده است .توسعه صنعتی سریع کشورها(ازجمله چین و هند)اشتهای سیری ناپذیری را برای مصرف انرژی ایجاد کرده و وابسته تر شدن این بازار به کشورهای خاورمیانه رشد سریع قیمت نفت و گاز را موجب شده است .
وجود میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه ولزوم افزایش تولید،ایران را بر آن داشته که از این رهگذر به رشد وتوسعه شرکت های داخلی بپردازد؛مواجهه این شرکت ها با ضرورت افزایش سریع ظرفیت برای اجرا و مدیریت پروژه های کلان نفت و گاز،چالش هایی را برای آنان به وجود آورده که توجه خبرگان این صنعت را به شناسایی عوامل موفقیت و ارایه راهکار در جهت انجام موفقیت آمیز پروژه ها جلب نموده است . جنبه های مختلف مهندسی،حقوقی قراردادی،بازرگانی،مدیریتی و غیره این پروژه ها جایگاه ایجاد یک نگرشی همه جانبه و یکسو کننده به موضوع را ایجاب می کند .ارتباط متقابل و هم افزایی عوامل کلیدی موفقیت به عنوان متغیرهای مستقل از یک سیستم استوار بر پایه روابط علت و معلولی بارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز مورد تایید قرار گرفته است،امافقدان حرکتی جدی در این زمینه هنوز به چشم می خورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.