نکات اجرایی درز طولی و عرضی در خطوط و قشرهای آسفالت

0

مقالات روش های اجرا و ساخت

نکات اجرایی درز طولی و عرضی در خطوط و قشرهای آسفالت

در صورتی که آسفالت در بیش از یک خط و بیش از یک قشر پخش شود، رعایت موارد زیر ضروری است:

به منظور اتصال درز طولی آسفالت ترتیبی داده شود که در طول یک روز، خطوط آسفالت مجاور هم پخش و تکمیل شود. از پخش آسفالت در یک خط عبور و در طول زیاد بطوری که ادامه عملیات به روز یا روزهای بعد موکول گردد، باید خودداری شود.

هنگامیکه لایه ای پخش میشود از آنجا که طرفین کناری با غلطک زنی معمولی خوب کوبیده نمیشود، لازم است تمهیداتی اعمال شود تا در آینده این امر معضلی برای بروز درز طولی در راه ایجاد ننماید.
برخی اقدامات موثر به شرح زیر میباشند که بر حسب نظر دستگاه نظارت، حداقل یکی از این روشها باید اعمال شود:

الف: بلافاصله پس از پخش و کوبیدگی اولیه آسفالت، و هنگامیکه هنوز آسفالت گرم است. قسمت کناری آن که خوب متراکم نشده بوسیله یک چرخ برش (حتی المقدور ماشینی) در طول ۲ تا ۳ سانتیمتر در طول راه بریده و برداشته شده و محل آن جاروب شود.

ب: چنانچه عملیات فوق هنگامیکه آسفالت گرم است انجام نشد، میتوان این کار را در روزهای بعد و قبل از اجرای لایه مجاور انجام داد. اجرای کار میتواند توسط یک چرخ برش که روی غلتک نصب میشود توسط یک راننده مسلط صورت گیرد.

عدم رعایت حداقل یکی از روشهای فوق، سبب بروز ترک طولی دو بندی در آسفالت در زمان بهره برداری خواهد شد.

موارد فوق برای جلوگیری از بروز درزهای دو بندی عرضی و پله شدن آسفالت نیز صادق است که در این خصوص نیز باید تمهیدات لازم صورت گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.