استاندارد کارتوگرافی و ترسیم نقشه ها

استاندارد کارتوگرافی و ترسیم نقشه ها

در ترسیم نقشه ها و ارائه آن به سازمان نکات زیر رعایت شود . قطع نقشه ها و مشخصات آن به صورت زیر باشد :

– ابعاد کاغذ  ۷۰ × ۱۰۰ سانتیمتر

–  ابعاد کادر نقشه ۶۰ × ۸۰ سانتیمتر به صورت شبکه بندی ۱۰ ×۱۰  سانتیمتر

– کادر ضخیم (خارجی) به فاصله ۲ سانتیمتر بزرگتر از کادر نقشه.

– فاصله لبه های کاغذ با کادر ضخیم ازبالا ، – سمت چپ و پایین ۳ سانتیمتر و از سمت راست ۱۵ سانتیمتر (شکل۱)

– مختصات ازگوشه سمت چپ پایین هر نقشه با مضرب صحیحی از ۱۰۰ برای مقیاسهای(۲۰۰/۱- ۵۰۰/۱- ۱۰۰۰/۱)

و مضربی از ۲۰۰ برای مقیاس ۲۰۰۰/۱  در جهت هر دو محور نوشته شود.

– هرشیت نقشه دارای علائم ، راهنما ، جدول مختصات ، شمال و مشخصات پروژه باشد.

– علائم نقشه شامل سمبلهای به کار رفته درنقشه (برگزیده سمبل های مورد استفاده) می شود.

شکل۱٫ نمای کلی شیت نقشه

نقشه های آلبوم شده دارای جلد و شیرازه به صورت زیر باشد :

جلد نقشه شامل سه قسمت :

–  توضیحات عمومی نقشه در بالای جلد نوشته شود.

–  راهنما در سمت راست جلد و به صورت گویا و دارای مختصات چهارگوشه در پروژه های منطقه ای و دارای مختصات ابتدا و انتها در پروژه های باندی باشد.

–  در سمت چپ جلد قسمتی از نقشه های کوچک مقیاس ایران که منطقه کارشده در آن مشخص باشد رسم گردد. (شکل۲)

شکل۲٫جلد نقشه های البوم شده

 

در قسمت لژاند نقشه، مشخصات پروژه شامل تمامی اطلاعات به صورت کامل نوشته می شود. (شکل۳)

شکل۳٫ لژاند استاندارد سازمان و آیتم های لازم به ذکر در انها

در نهایت فونت نوشته هانیز می بایست بها توجه به جدول زیر لحاظ گردد.

جدول۱٫ خصوصیات نوشته ها در نقشه

 

قواعد ترسیم نقشه ها:

– تمامی نقشه ها از نظرلایه بندی و مشخصات گرافیکی دقیقا مطابق دستورالعمل  ابلاغی سازمان ترسیم شود.

– درمتن نقشه، رنگ ها ، سمبل ها ، لاین تایپ ها و نوشته ها بصورتBylayer  تنظیم شود .

–  درنقشه ها رنگهای سبز ، آبی وقهوه ای سه رنگ اصلی هستند و رعایت آنها مطابق دستورالعمل زیر می باشند.

سبز :برای پوشش گیاهی ( جنگل ، درخت و … )

آبی : برای عوارض و سازه های آبی ( آبریزها ، نهرها ، کانالها ، مسیلها ، رودخانه ها و…)

قهوه ای : برای منحنی های تراز و رسم عوارض خاکی (ترانشه ها ، خاکریزها و منحنی ها (اصلی ۳۴ و فرعی ۲۵  )و …)

علا وه بر سه رنگ فوق از رنگ مشکی برای ترسیم عوارض مصنوعی استفاده می شود.

–  هاشورها ، نمادها وطرح خطوط برای مقیاس ۱۰۰۰/۱ ۱تهیه شده است . جهت ترسیم نقشه با مقیاس ۵۰۰/۱ از مقیاس ۰٫۵   و برای ترسیم نقشه های ۲۰۰۰/۱ از مقیاس ۲ استفاده گردد.

– هاشورمربوط به عوارض خاص درلایه عارضه مربوطه که درانتهای آن ( _ H) اضافه شده ترسیم گردد.

–  متن های مربوط به عوارض خاص درلایه عارضه مربوطه که درانتهای ( _T) آن اضافه شده نوشته شود.

– درصورتیکه هاشور مربوط به عوارض درشیت مورد نظربدرستی ترسیم نشده باشد دستور SNAPBASE را دراتوکد اجراکرده وسط شیت مربوطه راکلیک نمایید تا هاشور آن شیت بدرستی ترسیم گردد.

– برای اینکه LineType عارضه بدرستی ترسیم شود باید خاصیت LineTypeGeneration پلی لاین ترسیم شده Enabled شده باشد.

– فونت و اندازه و رنگ و مشخصات نوشته ها مطابق جدول پیوست ترسیم شود.

– عارضه های جدیدی که در دستورالعمل تعریف نشده در لژاندر آورده شود.

– در جاهائیکه فضای کافی جهت نوشتن Text وجود نداشته باشد از نماد استفاده شود.

– عوارضی که برای آنها نماد یا هاشور تعریف نشده Text داخل آنها نوشته شود.

– در ترسیم عوارض نکات زیر رعایت شود

عارضه سطحی جزئی بر عارضه سطحی کلی ترجیح داده شود.

عارضه خطی بر عارضه سطحی ترجیح داده شود.

عارضه نقطه ای بر عارضه خطی و سطحی ترجیح داده شود.

– در نقشه های توپوگرافی تمامی عوارض باید نقطه ارتفاعی داشته باشند در صورت تداخل نقاط برداشتی ویرایشهای مربوطه انجام شود.

– روی منحنی های اصلی اعدادارتفاعی(مترسها)درجهت ازدیاد و هر ۱۵ سانتیمتردر قسمتهای صاف منحنی نوشته شود.

–  آبروها ، نهرها ، کانالها و رودخانه ها دارای جهت باشند دررودخانه ها نام آن نیز نوشته شود.

– درتمامی جاده های اصلی (شوسه – آسفالت) و خط راه آهن بطرفها نوشته شود.

– درنقشه های کاداستر دور قطعات پلیگون بسته و داخل آن کد قطعه نوشته می شود.

– نقاط ارتفاعی به صورت دورقم صحیح و دو رقم اعشار و ممیز جای واقعی نقطه قرار گیرد.

– منحنی میزان های داخل عوارض مصنوعی Trim شود.

– یک سری چک پلات رنگی برای کنترل کارتوگرافی و زمینی تهیه شود.

 

 

منبع:دستورالعمل اجرای پروژه های نقشه برداری. سازمان نقشه برداری کشور

 

2 (40%) 1 امتیاز[s]

خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

دیدگاه خود را ثبت کنید